KL.Muana Vaiphei

NGAIDAMNA BUKIM A UM THEI DIAM By- KL Muana

General Articles

*NGAIDAMNA BUKIM A UM THEI DIAM*

By- KL Muana

Tu masang deu akhan Ngaidam thei hinkhua ti thupi lak le lusi in I la zik tai. Tuni hun achun Ngaidamna bukim ti thupi tawsaisan in bukimlo mihiam in a zaw ziang hinailo maleh gingtute thinlung ah hung um thei khak ti chu thuchun ahin zaw thei ahi ti ka hun zik nuam a, bukim zolo mai di himaleh zui zaw gaw chiat in sim hatna ei pe ta hen!

Vangam ah Pathian ma a zawm bukim te chawimawi ah um te ki bang ding in ka ngaitua hi, “pa’n ei ngaidam gual ah” a thil siamte le ki ngaidam tuah leu hin a nawp in a lim umna ding e lawm lawm mai, Pathian le kipak in I mihiampite le lungthim ah gen senlo kam ngei in ahun gendawh ka gingcha chuleh gitlo tuten le Pathian ngaidamna bukim chu ahun mu uh ka kinem hi.

Mihiam in I thil hikhelte chung ah bangkim ah ngaidam puan hih a nuam a, ngaidam ah um te a ding ah le a thawven um leh a kipak um di dan, a lungkim didan chu khawvel zawna gual ah lungthim ah apak den ahi.

Pathian in khawvel ah mangthai dite a chapa thisan ah ei ngaidam ahi chun ei mihiamte le I thil hikhelte ziak in ngaidamna bukim, hiamkhamna gual mai lungmin beklo ah ngaidam tiang ahin le a kilawm ma ma hi. Ahinla, ngaidamtu te kipakna le a kim puan ei a ngaidam te’n le lungmin zen ah I ngaidamnau ah a bukim puai ti I hia, chuti ahileh Pathian in ama a te bukimna tawh ei ngaidam gual in ngaidam mai leu hin ngaidamna bukim himailo di ahem kati nuam hi.

I Bible in ei ziltilna chu khat leh khat ki ngaidam tua di, zia chu Pathian lungtup lopi pen ahi. Ahinla, Diabol leh mihiamte na hi mi ngaidam sang ah phuba lak hi Eden huan apat um sa ahi. Zia ngaidamna bukim hi zaw leu hin leisiat chu Vangam hung chang tan a. Isaih lekhabu kizik Sakeibak neite leh Belam leh ganhingte chu lim tak in lengkhawm di ahiu. Chun, ei uh mihiamte nang leh kei ti um talo in lengkhawm dip dip ta ding I hiu. Zia hun chu ngak la in thilsiam zosia’n ei ngak la chu ahi. Zia hun nuam chu ngakla in bang tik leh a hung tung ta diam ti in a ngak la ngawi ngawi ta ahi.

Pathian’ la pakhat chun, aw ka ngakla thilsia zosia lunggual tak ah lenkhawp limtawp um umlo ah lenkhawp ding chu thil in kap leh mau in zia hun chu a ngai tak zia chu kap leh thum in, a ngai la a um tai.

Pathian in ei ngaidam gual in I chung ah gilo bawl khialte ngaidam chiat hitiu. Tichun, Lalpa thupiak zawmtu te hung hi ti un, khawvel mihing zosia inkuan khat, hepina ki ngaina chiat leu hin khawvel hi Vangam hung chang tan tin, hepina’n vaihawm tan tin, nang leh kei ti umlo in damlai hun chawmcha hi mang leu hin “La In vengte la hepi chun a siampa hepi la hi” ti chu khawvel ahin zui chiat leu hin Vangam thil lawkna chu hung hi tan tin, khawvel damsung hi lim leh kipak in cheng ngei di I hitau. Halleluia, Amen! Amen, Lalpa chu pak in um ta hen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *