Featured Video Play Icon

I Nam khanto na di’n By: Ts. Mimin Vaiphei

I Nam khanto na di’n Asa : Ts. Mimin Vaiphei Recording: Green Recording Studio, Zenhang Lamka. Music : TG.Lian Valte #Ala thu hi asiam tu phalna lo in sukdanglam phal ahi puai. https://www.youtube.com/watch?v=2YPqYB1kZGQ. https://www.youtube.com/watch?v=2YPqYB1kZGQ. La min ki bang ala um khak ziak in ala min hi then dang lam ahi tai.   https://www.youtube.com/watch?v=2YPqYB1kZGQ.  

Read More

THUNEI NA LEH LALNA SANG IN GAM LEH GUA NEI HI MIHIAM TE A DINGA LEI GO LUL PEN AHI 

THUNEI NA LEH LALNA SANG IN GAM LEH GUA NEI HI MIHIAM TE A DINGA LEI GO LUL PEN AHI By: K.L. Muana Khaute Thuneina leh lalna, sum leh pai, nei leh go ah hausak lunggulna ziak ah gam leh nam hun chawmkhat phatsan in lalna leh hausakna chu khawvel ahin nei thei chu ahi […]

Read More

KHAWVEL HUKDAMPA I LUNGTHIM UA AHUNG PIAN THEI NA DIN BANG I BAWL TA DIAM

KHAWVEL HUKDAMPA I LUNGTHIM UA AHUNG PIAN THEINA DI’N BANG I BAWL TA DIAM By- KL Muana Vaiphei Khawvel hukdampa I Lalpa’u, Jesu Khrist chu malai a pat zawlnei te’n ala gen lawk khawvel hukdampa chu 3 AD vel in Bethlehem a hung piang in Nazareth ah a hun seilian in, chung a Pathian mapuina […]

Read More