MIHING THINA ZAIDAM HI UM THEILEH MAW MI TAMTAK IN THINA HI TEL HIMAITHEI AHI

*MIHING THINA ZAIDAM HI UM THEILEH MAW MI TAMTAK IN THINA HI TEL HIMAITHEI AHI* *KL Muana Khaute* Thilsiam lak ah, a bik tak ah mihiamte hi natna leh thawk gimna umlo ding hitaleh a thi nuam, maiman a mang nuam hi kitam ding in ka gingchai. Aziak chu ginna leh haksatna umlo hial a […]

Read More