KL.Muana Vaiphei

VANGLAI NI HI A CHAWM NGEI E MAW – KL Muana Khaute

General Articles General Updates

VANGLAI NI HI A CHAWM NGEI E MAW

– KL Muana Khaute

Alexander the great, Greek Leng thupi, mipil leh gal hat ma ma chun khawvel pumpi thunun gua’n a tam zaw a la zo tai. Ahinla, gal hat leh thahat lai tak leh lopi lai tak in, India gam lakgua pan a lak zinglai in, Malaria damlona hung nei in, India gam lakna dinga pan a lakna chu sunzawm thei talo in, kilekit in Babylon ( Irag) mun in Leng lopi tak chu a hatlai tak in a thi tai.

Mihiam lungtup leh guanggalte hithei chet chet hileh ‘The great Indian Ruler’ leh ‘International Ruler/King’ ti min piak hi ding ahi. Ahinla, Pathian lungthim enpan bukim a sa puan ‘Alexander the great’ ti tiang min put a chang ham hi. ‘International the great’ hiding in mikhat hung di ngak I hiu, ama chun, khenchuam neilo in, khawvel hi hun lel ding ahi.

Zia hun subukim dingte chu mi thiangtho, khawvel buakna ki-lip kang Pathian cha diktak hiding a hiu. Chun, hun chawmcha sung khawvel, sukthianna’n vai hun hàwm ding a hiu. Tichun, Pathian lalgam leh mihiam lalgam dikna hung kipan intin, chule thudik lalgam hung kipan di ahi.

Dikna Lal-tiâng chun vai hun hawm intin, malai mite gual in kum 900 valte hun dam intin uh, khawvel hi limna leh kipakna leh lungmuana’n hung dim ding ahi. Zia hun nuam ngak chu mi tamtàk ahi, a tun ngeina ding un Pathian lemguat chu a tunna ding in mithiangtho tamtak a pauchap zing ui. Zia chu ngak in ‘KHANGTHAK’ te kinem tak leh ngakla tak in Pathian vaihawm hun chu a ngak ham ham ui. Sawt talo ding ahi, gin-um tak in Lalpa ah ginna leh thutep in, imu vuang puai tiu, ipmute hal hun ta ahi.

Lalte Lal a hung tak le Eden natna lut masang gual in thaihingte leh ganhingte nekhawm in khawvel siamthak ah chun lêng in khawsa ta ding I hitau. Kana leh lungngaina him um talo in lunggualna Zion a lêngkhawm ta ding I hiu. I dam kum teu hung sawt intin I hinnau hile kipakna leh limna’n dim tan a.

Mihiam lungtup chu ahi theilo nung in, Pathian thuching leh lungtup chu hung kilang tan tin, lopina gam khawvel chu Pathian dawigual in mang hitiu in, tichun Pathian lopina gam ah cheng ding in Aman ei pui tan tin, zia chu mihiam kampau in a gen zawlo nun nawpna mun achun chengden tai tiu, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *