MIHING THINA ZAIDAM HI UM THEILEH MAW MI TAMTAK IN THINA HI TEL HIMAITHEI AHI

General Articles General Updates

*MIHING THINA ZAIDAM HI UM THEILEH

KL Muana Vaiphei
KL Muana Vaiphei

MAW MI TAMTAK IN THINA HI TEL HIMAITHEI AHI*

*KL Muana Khaute*

Thilsiam lak ah, a bik tak ah mihiamte hi natna leh thawk gimna umlo ding hitaleh a thi nuam, maiman a mang nuam hi kitam ding in ka gingchai. Aziak chu ginna leh haksatna umlo hial a mawk thi thi ziang hi thil bailam um tak hiding ngaituana a kinei hi. Amabo, Eden huan a hansia, gimna leh chawlna, khawsa-ul pawt a hinkhua mang di leh suan leh pak haksa tak a suang a, siamtu dawidan zui leh taksa thinunga a sia leh pha khenna um ding ahiziak in, Pathian kipak lam semlo a thi khak ding hi ki ngaiven ahi.

Bat leh tham gim leh châwl hatsa tak thuak in Doctor te thiamna mangchan I neilo tiang tiang in I ki-en kawl a, a khenkhatte chun thina apat a kihukdam hi diak puanau, kithala leh kingai ngawi ngawi in lungdawite a khen hi. Ahinla, khenkhatte chu Doctor te thiamna leh siamtu panpina zal in dam khawsuak le a um un, mihing ngai achun kipak um tak ahiu himaleh sep di leh mawpuakna ngawngkawl apat in hinkhua a mangta tho ui. Khenkhatte mawpuakna helo in hinkhua zalen tak in a mang un, zia chu le thina a hitho hi.

A damna ziak leh a hin hi kua a ding ah dam a hilam uh helo tamtak a um nalai hi. Ziate chu a hinkhua ah, kipakna kim a muzo diak puau ah. A damsung uh chu lungkhamna leh beidawnna ahi tho hi. Zia hinna thuguk chu hebutlo leh khawvel nawpchen in, hinkhua a mang ua bukimna him a mu diak puau ah, nisin in lungdawnna leh buaina hinkhua a mang ua, kipakna leh buaina tawh hinkhua a mang ua, thamuamna him a mu puau ah, kinepna huitunglo tawh hinkhua a mang ua, a damsung niu hi gim leh chawl leh hinkhua a mang ua, zia chu le beidawnna leh kana tawh a ngaite a thaliam sek ui. Kinepna nei nalai leule zia chule kinepna thawnmai ahi nalai hi.

Mihiamte sepdi nei dinga siam I hiu a, thununlona ziak in sual thep zo in I um a, himaleh a chapa hepina thisan ziak in thiam chantheina I neithei ta. Chutichu ahitak leh ama lunglam leh a dawigual thil bawl chu thupiak hi zui ah, ama hepina thupiak hi sem in zui leu hin a hukdamna huang ah lutmai di I hiu a, ama cha diktak hina chang in ama mithiangthote tawh Van Kanan ah a lungdawi chia masate tawh lim ah siamtu tawh lengkhawn mai di chu I hiu. Pathian hepina chullo tawh van lopina lâ lemkhawm in leng khawm ta ding I hiu.

Awle, ama thupiak zui a, mawpuakna ei piakte chu subukim in a hepina chuailo chu chang chiat in kinepna vankhawpi nuam chu lua chiat ding in ama hepina tawh, guibang kizem in, ama kiang tung thei chiat ding in Lalpa dawngkawt a lut chiat tai tiu. Zia chun, lungngaina leh lusunna um talo in, ama tawh um khawm tai tiu. Lalpa chu hepina dim, nang leh kei lawp ding in mansa’n a um zing hi. Halleluia, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *