KHAWVEL HUKDAMPA I LUNGTHIM UA AHUNG PIAN THEI NA DIN BANG I BAWL TA DIAM

Gospel Sermon

KHAWVEL HUKDAMPA I LUNGTHIM UA AHUNG PIAN THEINA DI’N BANG I BAWL TA DIAM

By- KL Muana Vaiphei

Khawvel hukdampa I Lalpa’u, Jesu Khrist chu malai a pat zawlnei te’n ala gen lawk khawvel hukdampa chu 3 AD vel in Bethlehem a hung piang in Nazareth ah a hun seilian in, chung a Pathian mapuina leh leisiat ah kum hun tawk tak training a chai nung in Pathian Lalgam na ahun sem in, mihiamte, thilsiamte chung ah Pathian kumtuang lemguat chu aki tangkopi a, chuleh leisiat hinkhua khellam ah khawpi lua tudi a hidan uh nasatak in a puang zak hi.

Tuni tiang ah Jesu pian, khawvel hukdampa pian hi kum 2000 val a thu leh la a mang sek maleu hin le a tak ah mang thei nailo tam nalai di I hiu. Zia gual chu ahiziak in nang leh kei hing leh dam ah um nalai te’n Christmas hi birthday mang gual bep ah ngai talo ah hinkhua a ding ah ei ma ah Jesu pian sak a, damsung hun chawmcha ahin ama thupiak, a nasep thilbawl leh khawvel taksa khellam ah ama siamsa Jerusalem thak a lawi khawm ding in, I theina zosia teu leh ama thiantho gual ah thiangtho a, kumtuang gam tawpchin umlona mun tung chiat ding in kalchawi chiat tai tiu.

Khawvel mi ahilo ziak in, a pian a pat a thini tiang in ami Israel te’n Pathian chapa ding in a pawm thei puau hi. Himaleh jentel te a ding in hepina dawngkawt a hung kihawng a, Pathian chitel masate chu taikan in nam mawl te a ding malzawlna kawt kihawng hi pawm thiam a zui ngal di leh hinpi ngei ding ah Pathian guanggal ahi. Amau, Juda/ Israel te’n a lal uh hung piang chu kihetmaw bawl maleu ahun tawp lam a hung gel dawk in jentelte te’n apawm Lal Jesu chu hung pawm kit tho di ahiu.

Zia achung ah thupi kitaklang gual ahin tu chung Christmas hi khawvel leh mihiam a gitlona zosia PUMPEL a thianthona leh pa Pathian tinglo khawvel thil zosia hi nusia in van thuam bukim tawh Christmas hi mang chiat leu hin, chuleh gamtin leh namtin kiang in a chanchinpha hi puangdawk un ti thupiak hi mualsua thei ding I hiu.

Khrista, nausen chu tawh piangkhawm in khawvel hansedawl Eden hivei him him hi nusia ah Lalpa na sem chiat leu hin Christmas mat man um leh lawting pen hung hi ta di ahi. Lalpa hung kitna ding ni a naitak ziak in I ngawng kawl puak teu hi paw mualsuak a setan gam khawvel hi gam thiangtho Lalpa gam Jerusalem thak di’n siam dawk tai tiu. Lalpa ei panpi in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *