KHAWVEL HUKDAMPA I LUNGTHIM UA AHUNG PIAN THEI NA DIN BANG I BAWL TA DIAM

KHAWVEL HUKDAMPA I LUNGTHIM UA AHUNG PIAN THEINA DI’N BANG I BAWL TA DIAM By- KL Muana Vaiphei Khawvel hukdampa I Lalpa’u, Jesu Khrist chu malai a pat zawlnei te’n ala gen lawk khawvel hukdampa chu 3 AD vel in Bethlehem a hung piang in Nazareth ah a hun seilian in, chung a Pathian mapuina […]

Read More