TULAI LAMKA KHAWVEL AH JESU ZIAK A SUKGENTHEI AH I UM NAU MUN

General Articles

TULAI LAMKA KHAWVEL AH JESU ZIAK A SUKGENTHEI AH I UM NAU MUN :

By: KL Muana Vaiphei

Tulai Lamka leh Sehvel a Christian te puak gik haksa tak leh I puak gik lian pen chu nek leh chak,chep leh muam,thunun na nuai a um pei lou nateu,sum leh pai a nei leh lam kin tak tak a nei guatna te,tit lo sa sa thunei leh Lal nawp na te hi I cross put lianpen leh haksa pen ahi mai diam ti chang ka nei hi.

Nidang a Christian I hung hi til ua Khan chu I chawn dan uh leh ibiak nau khawvel Pathian,dawi leh kau I biak teu leh apat ki kawikiang ziang kha thil haksa tak ahi ban in ginglo( Pathian dang bia te) a pat melma I nei ua,haksat na chichuam chuam I nei ban un Pathian hing,thagau dik tak mu leh nei guatna ziak a ki sukthiantho di le zui di tak tak te a um ziak in hinkhua kisan lamdanna leh zui leh chan di,kipum piak na lat di atam ziak in I buai in I chawl uh ahi, amabo tuhin chu zia gam chu pel in ei le ei Pathian tawh kizawpmatna nei in iki pawl sek a chuleh chanchinpha he nailou te kianga Pathian thuhing gen di leh thilpiak a na sem in iki mangcha thei tau ahi.

Chutia Pathian chasak a umta,thei kham kham ama lalgam na I seplai ahin,mungam la tak a pat sual- gitlona,setan thepna hung ki pan ta lou in eima sunga um Eden natna ( human desire) apat sual chu a hung kipan ta sek in “do chu ahak ma ma ta mai hi.zia gitlo na chu khawi a hung kipan ahem I hiat chet masang in sual a chun ei puilut sek a,din dawkit a haksa ma ma sek hi.zia gitlo na hung kipat na leh dou di dan chu Pathian Thagau thiangtho panpina, zal a kithunun tawh zaw ahi lo chun ei ma leh eima a um sual chu ki dou ihi, ziak in zotu hi chu thubai ahi puai

Mihiam hi Pathian melpu leh dawidan a hingkhua mang dinga a chapa thisan a cross a tatdawh ihi tak ziak un,sual thunun a I um kit lou na ding un Pathian galthuam bukim tawh hunsin iki thuam lo chun imit a imu te leh pila I hiat ten ilungthim leh itaksa a thunun thei ziak in khawvel leh eima aum du-amna hin ei thunun sek in sual in ei puilut sek a,midang tamtak te le khuksia hawm in I puilut sek ahi.

Khaile unau tuni apat Pathian hing leh thiangtho zal a bukim leh thiangtho ihi tak ziak un suak ngawngkawl a lut nawt ta lo din Pathian kianga ki lan in, kithunun tawh thagau thiangtho zal a nang bep a ding a dan hi talou a,midang te a ding hing hi ding in Lalpa thagau in hun pui jel ta hen Hallelujah Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *