I Nam U Chawisang Hitiu By-C.Sawma Vaiphei

General Articles

*I Nam U Chawisang Hitiu*

La nam(Vaiphei) leh la nampuan chawisang in.
Zia chu nang leh khangthak hung um jelte a ding ah thil kul leh pawimaw ahi.
Thi leh man ni hun  a la chia/la pang ahi leh le Puandum awk(Pawsal/Numei)in puandum cheng(Numei)  inla, chun, kipakni hun in Khiangkawi awk(Pawsal/Numei) inla Khiangkawi cheng in.
Nam a ding in fund leh nasepnate hi fullsupport bawl leu hin,namdangte mit mu ah ja (respect) na ei nei ding ahiu.
Zia chu nang leh la chate a ding in go hin a.
Chuleh, Nam puitu ten le I namsung a migentheite dawpkang na ding a thei tawp sua leu hin, Nampi a ding a fund dawl haw hi haksa lo ding ahi.
Chun,I Nam sung a Officer i nei teu unle, i mi teu in kham(job) a mutheina ding un pan nasatak in lau henla, a genthei haksa diakte, genpiaktu ding neilote leh ama leh ama ding dawk theilote kai ding leu, a thil bawl teu Pa PATHIAN in a mu ngal a, malsawm thei tu chun malsawm in a.
Zia tak chuleh, namdang lak a um I chi leh nam teu khi ko ko ngai lo in hung intin u, VAIPHEI diktak ka hiu hung ti tan au.
Chun,Nam vai a kuan le mani masial nate kawi tha hitiu in, Nam ja um i hung hi nading un a lian a neu ti umlo in pang hitiu.
I miteu in *“Ka nam sepaite  a hiu;”* ti, a hung ti theina ding un,la meithal teu la put ding u a hi.

*Mi gentheite kipakna mittui hi malsawmna chang sek ahi*
*Mi chaga gentheite kipakna hi malsawmna luipi a hi ngal a*

By-C.Sawma Vaiphe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *