MALZAWL GIM NAMLO KA HIU EM -KL Muana Khaute

General Articles General Updates

MALZAWL GIM NAMLO KA HIU EM

-KL Muana Khaute

Malai I Bible ka sim nawn sek ah, lunglenna ding, thasiatna ding tampi ka sim dawk a, a hinla Pathian lemguatu hun ding leh a mipi juda titlona le a um ma sek a, a ma sepaite Lalpa lungtun lona tampi a um sek a, sa leh gal mai in khawvel mitmu in mualphona leh eulauna simsenlo in gual a lel sek ui.

Pathian mi guatchuam leh khawvel vaihawm ding leh Pathian lopina leh Pathian na sulang ding, a guat chuam chu a hinau a chuh hun tam tak in melma chung in a gual lel in tawm tak in a um sek ui. Zia hun tak chuleh mudi leh geldaw ding tampi muthei in a um hi. A diak in mimal diklona mipi thiamlona te mu ding tampi a um hi. Zia haw ziak a chun, gual lelna tamtak a changsek un, suak leh sal in kum tampi zektanlo te nuai in genthei tak a khawsa sek ui.

Offer Men hair cut @Rs. 100 in Get in Lamka Unisex Salon
Offer Men hair cut @Rs. 100 in Get in Lamka Unisex Salon

Pathian hi a thiangtho in, thutak a dim bep hilo in, a thupiak leh a thutiam in a gin-um in, zia chu mihiamte pilna leh thiamna hiatzaw ding gual a hi puai. Judate/Israel te le a lungkham uh leh a beidawnnau a hi, tichun mihiam thil hitheina mai a gal zaw ziang chu a kinepnau a la hisek hi. Amabo, Pathian lungtup leh thupiak a zui masiau gal a zo ngai puau. Pathian in mi chapote, lopina leh a thupiak bang a hem ti a ngaklo te, dawnlo te leh malzawllo te chu melma dodal a zo ngai puau.

Zia gual bawk hinle Christian hiziak leh ei leh ki mudan a mi thiangtho, kochuam evangilist, Pastor te pauchapna leh a kilawm ah puitu hi a, phatsin a pauchapna sang in daikilkal a mulo musit um tak himaleu, Pathian thagau tawh kitimat te zal ah dam leh galzo zaw ding ihi maithei ui. Zia ziak a chun, gingtu zosia ki ngaitua thak a Pathian kianga kitulut a, I lungthim chapo leh ki lopisaknate kisik in, Lalpa kianga panpina dawn leuhin Ama’n lem eitipi chun ginna zektan te chunga gualzawna chang thei ham ding i hiu.

Ei uh a bik tak a Zo-suan te pianthakna Christ tawh ki zawpna nei mang in, a minpu Sunday christian chep leh muam, sum muna diklo, nekgukna, sumthuai hawm chapona dim Pathian a hepinalo gam leh nam Pathian ah, ahilam helo, mi mudana ziak leh chapona leh mihiam thil hitheina Zogam mu guat ziang chu Vanlai Chanu hel gual mai hiding ihiu. Zia haw ziak chu nusia in Pathian lunglam hawl leu hin, Ipu Ipau teu luasa gam eipia’n tin, Zo-suan te gam ding chu ei pe ngei ding a hi. Zia hun tak chule Zallen gam chu mutai tiu. Lalpa ei panpi inla la gam thiangtho a chun Zion lâ sakhawm tai tiu. Zia tak chuleh van Angel te tawh kumtuang in leng KHAWM tai tiu, Amen.

Hair Colouring Offer @Getinlamka Unisex Salon & Academy
Hair Colouring Offer @Getinlamka Unisex Salon & Academy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *