EDEN HUAN MASA KHA KA NGAI NGEI E: -KL Muana Khaute

General Articles General Updates

EDEN HUAN MASA KHA KA NGAI NGEI E:

-KL Muana Khaute

Ka lung muanmaw châng in, Bible ah Eden huan kha ngai a umdan leh a nawp didan ka nung gel kit in, ka hinna’n ei sulim in, zia mun nawp ding dan chu, lung ah gel in, a nawp ding dan chu achul thei ta puai, zia mun thiangtho leh thamuan um ding dan chu , A gam a hung tung kit hitale, I khawvel hinkhua a nawp dan dileh a nawp di dan, thilsiam zosia tawh lunggual a lenkhawm ding, lo chu, siamtu Pathian thagau tawh sun le zan umlo ah ki pawl di chu a nuam-in a lim um na ding eh maw! tin ka kap kap ngawi ngawi sek a hi.

Zia Eden huan chu thingtin Pak tin zu leh va, gi hawi ten a tuam vel a, mihiam a ding a nek leh chak tui Tak Tak te leh huithiang tak ten a chim vel ah, lungngai kana leh kikhenna kimu dana umlo hial ah, thilsiam zosia tawh leng khawm di a nuam in a khiak la um ngei ding ei ka ti sek a ” Lalpa zia Hun nuam leh mun thiang tho leh bukimna zûn lo ah, lei pum pel sakmai hi a nai ti’n ka kap zing sek a hinla, Zia hun nuam leh bukimna mang lo dinga lei guat na hi hethiam ding pilna ei pian la, ka masang hun buai um leh haksa ka tuak ding lei guat piak chu apal dan ding ei hilo inla ka sep ding a lei guat piak chu, ka mualsua tei na ding chitna leh hatna eipe mai in ti ka thumna a hi.

Mihiam te (Adam leh Evi) Pathian thupiak a zui lo phat un, hansia a law khuma Thisan seng in suan leh Pak nei ta ding leh khawsa-ul pawt a nek leh chak hawl neding leh liangvai leh mangbang lûsun in damlai ni khualzin mang ding in sia a sam khum tau ah, hinkhua chu haksatak a mang ding leh sa leh gal nei ding in, a tiam ta a hi, a hin! Lalpa chu bangti gual in a lungchang na male phalbi vawt/daikai kituam lum na ding in Belam vun a sil sak nai lai in, taksa leh thagau Hukdam Belamno no Thisan a tatna kitiamna a etsak a hi. Zia Chung thu hi, I ngaitua ahi leh chu Pathian in a misiam te a hepina chullo chu a hi.

Zia beplo a chun mihiam leh Lapan a hepi na kilat na dinga Eden mun tepte na ding le A siam a chate chenna Eden huan Kim vel Achu Lui ki lawm Tak Pishon, Gihon ,Tirgis leh Euphrates Lui te aluan sak nalai hi. Zia chu a chawl na ding uh leh taksa leh thagau chawm tu ding a luan sak nalai hi, Zia a thilsiam te a lungsiatna a latsak ban in tuni athu ala ei chawmtu te Chanpha Pali te khawvel seta nung leh mangthai te zui ding leh a Chanchinpha, thupha gen zakna dinga amat chak dinga guanggal chu hi ngei ding in, ginchat a um hi.

Zia gual bawl a chun Eden huan ah, adel dawk ding in, Belam vum asilsakna te kha i gel a hi chun, a hepi puan in a tuam lum ngei a hi, Belam mul mang chan, chun Lui Pali Eden huan kimvel ah, aluan sak ah, Gospel chanchin Pali te, tunung a amatchak a mizosia kianga a kumtuang thiltup alat ding a etsana hi a hi iti lo thei puai.

Zia achunga thu te a pat ahin Pathian in khawvel a hepi mama, a chapa changkhat nei sun chu a petai, kuale aging ta phawt hukdam hi ding a hiu ti taw aki zawi tawn mama ma hi.

Pathian in a thil siam te ahepi ah, kipak ni leh da ni’n a nusia ngai puai, Zia achun mihiam ten lalpa’n ei hepina hi hemil lo a. a lung lam sem ding dinga ei dawi a hi Ama thuthung zui ah ama na sem ding le ama ei lam ah, a pan chun khawvel a hin lau ding bangma aum puan, zia bep chu hi lo in ithagau le ama kiang a chawldam kit ding ihi ziak in, ama nungzui zing in ki lan hitiu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *