KHANG KI DANG BUKTUA TING ✍️ K L Muana Vaiphei

General Articles

*KHANG KI DANG BUKTUA TING:-*

✍️ K L Muana Vaiphei

Kum tam bek nai lo, kum 30 vel liam ta akhan numei naupang leh sep leh bawl nei te zingpi Dak 4:00 am vel in zaalkhun zawl apat thou dawk chiat in, i sepna lam chiat a tuangkuang in isep leh i bawl di chiat eima ngap leh thei dan chiat in i sem a, an leh tui dawn hun leh nek hun in inen i chawl dam sek a. Tichun, khawsung, gamsung na sep hun leh kipawl lim hun inei sek a, khawtang hinkhua iki tuak a ilim thei ma ma mai un hunbi nei bik te leh Awllen hun mang khawm in kumki hei i ngak la sek ui, ahinla tulai Khang hin zia hun bi mat dan te tawh ki bang thei ta lou in hun mat dan tamtak aki ki sang dang lam tai. Zia hi khawvel khantounan ei pui ahem ahi lou leh ki thunun zawlou ziak a ki sang dang lam dan na um ahem hetzaw gual lou ah hung hi tai. Zia ki san lam dan na huikhawm a masawna leh lawtinna kalbi imat thiam uh ngai ding in ahung um tai.

Hun masa iki matchak dan teu vel nung et kit thak ta leu hing “Early to bed early to rise” ti um ta lou in sun leh zan khen dan thei ta lou in zingkal nasep naksang in zingkal Dak 11:00 am vel a jing anek, sep leh bawl na hun um ta lou, Biakin kikhawp hun, La zilhun, Bible zilhun te la mumal ta lou khutpi muk a zan khawvak phial mobile khawi imut hun, chawldam hun leh nasep hun mawng ti la um ta lou, mipi kipun khawm a ngaituakhawm hun, sephun leh Awllen hun le um chuam ta lou a mipi vaihawm na um ta a bung a chutkhawp a tam tak ziak in ki lung tuakna leh tawmngai khawp hun a tawm tak ziak in mipi lak ki muana leh pankhawp dan ki thiam ta lou in ‘Ngalchang,’ gual zalen tak a mani maning chiat I en tak ziak in khanto na hi tasam deu ahi ta diam aw.. ti na le a hung um pan tai. Zia hi ngaituana piak thak hun hi ta lou ahem ti chang ka nei hi.

Mimal chiat a lunglutna inei chiat ua organisation I siam ua, zia organization ki etkawl na ding in mipi lak in donation I bawl ua, atuak zou leh a lunglut lou deu te I gensiau a, organization or church or club a lawting te iki pakchau ah. Amabou, eima khut ngei a sum leh pai tha leh zung hi lou mipi sum a lawting ihi sek ziak un ilawtinnau chun kipakna bukim ei pia pua Thigua nung gual mai in I limnau le mut mang in a um jel sek hi.

Zia achung a te apat a imu mu dawi chu ‘A gam leh a felna hawl masai tiu, tichun thildang tamtak le ei piak be in tin lawting kumkhua ding ahi ziak un, Malai khan Pi leh Puten mihiam lawtin na ding a dan leh dun a siam teu hi zui in Pathian diktatna law kalsuan leu hin malzawlna ei zui ngei di ahi ti hi ka mudan ahi.

Zia achung te hi a pha puai iti puai, iti ziang pua, Pathian in ei siam dan tawh ki tuak hunbi mat dan nek leh chak hawldan, Awllen hun leh a dang dang te hi ahi di gual tak a ei thisan leh khawsa-ul tawh isep dawh ngei te apat ahin thil bawl leu hing ei mimal le ki pak in, i siam pitin teu le lawting in tiu in, ei Siampa le a lungawi ngei ding in ka ki nem hi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *