KL.Muana Vaiphei

ZOMI LEADER MUAN UM TE ZANA KA PIAI

General Articles

ZOMI LEADER MUAN UM TE ZANA KA PIAI

✍️ K L Muana Vaiphei.

Kum tam tak chiasa a pat Zomi promotor leh researchers tam tak a um tau a, khenkhat te’n ei la mualliam san tau a, khenkhat a dam nalai um sun bang gual haksatna leh muisiatna a um inle Zomi ma titinten dam nalai te kipakpi a um un ngaisan a um ui. Amau zal ah *Zomi political movement* hi malam sawnzel a hina a hin pakchat a um thei ma ma a, khangthakte a di’n ei mapui tu leh tha ei piatu ahiu a, I gam leh nam a ding ah demand leh lungtup I mu hun ah *Father or Pioner of Zomi* title piak ngei di ahi. Zia chu lunggel guktak in dettak in a kinei hi.

Chun, Zomi leader masa leh semtu masa khenkhat te hi *Juda Iskariot* gual ah a thugin masa- nusia leh zamsan te hi mi lungsiat um tak te ahiu. Amau lawi hi khangthakte *Zonamkhandal* title ahun piak ngei uh kichak um ahi ban un, a tu a cha khang ah gensimlo phung leh mite a hung hi diu hi ngai ngam a um puai. Zia hi lunggil tak ah hedawk thei a thasiat- muisiatna nei ziak mai ah puitute tawh kilemlona um ziang maleh I nam *cause* ahiziak in I Zomi *principle leh goal* a hung kihei kit ding in dawisakna kalan hi.

Zia a chung ah thuchun te a pat ka mudan in ZRO/ ZRA, Zomi Council leh frontals ah kum tam tak sem a Zomi ma kitangkopi thak leh hun tam tak seng ah ala sem te mimal thasiatna ahiloleh mimal kilemlona neu neu te ziak ah lungthuaite I pi leh puteu satsa gam, nam lian zawte anga I tum mang masang un lunggel nei thak a *Zomi leh Zogam movement ahi kitulut thak di’n* chial tak tak in ka hun chial ah *”milai zawm te laizom bang bawl leng samgibang kikhen tei tei, tusung lampuan bang I zawppi lo nang bang ong vei hek tei tei”* ti thugosia um ahiziak in I pianphung Zosuan ma ti’n kalsuan leu hin Pathian in Zogam ei pia tei di ahi. Khaile, Zosuan te ei ma mimal lungput bukimlo te nusia ham in Zogam zun di’n I kitepnau ma zui tin ten leu hin hiatlo kal in Zogam hung piang ngei di ahi. *”Lalpa nangma ah la mite a thathaw thei kit na di’n la thagau in ei hihal kit mai in aw”*.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *