Kei ziak a khawvel buai ahi kiti thei chiat leh maw

General Articles General Updates

KEIMAH ZIAK A KHAWVEL BUAI A HI:

-K L Muana Khaute

Tâng sângtak a pat hung luang dawk Tuithiang chu a chîm kil Kel a,a tehpi i di umlo khop in Zo-tuithiang mijosia leh ganhing josia du leh ngainat leh limna chu a hi. Zia tuithiang a pat chu hinna nei zosia a kipak un, nuam a sau ah, khawvel cheimawi tu a hung hi. Zia gual a chîm leh thiangtho ding in siam tun ei guat a hi. Zia guangalna chu suputing lo ah I um ziak un khawvel leh a sung a Cheng zosia hi le a buai ah, kituakna leh limna him a um puan buai vek i hiu.

Eima ithiantho lo ziak in ngaw di leh thiam maw chan ding I hawl ah, khawvel a buai na leh lungkim na him a um thei ta lo a hi.Christian lak in ei ma mimal Pathian tawh ki zawp na nei lo in, midang te thiamlo I chan a,kei Paula pawl, kei Jesu pawl ti te in iki khen un a ki tuak him him I um puau, Pathian pakhat ho leh bia hima leu hing, ei ma leh I Biak uh ki hetua lo in a pawl in I buai ua, Krista Pathian Hina khawvel mu in aki lang thei puan ,ei uh ging tu a ki ngaite le i ki tuak thei puau ah, kochuam tampi I um tau hi.

Pathian ho hi ngal lung awi thei lo, Khrista a thamuana nei thei lo in a kochuam in I buai a,ging lo te etsan a um mai chu ihiu. Khrista tawh ki zawp mat jing te chu a mimal hinkhua le a kipak ah, midang te a ding a hin na alan zaw sek a hi. Pathian neitute chu a ma mimal a ding in a hung puau a midang te a ding in a hinkhua a mang sek ui, amau chu siamtu tawh a Cheng khawm un khawvel thil him him a nuaisia sek un, lim leh kipak in Beramno a chawi hawi hawi sek ui.

Gingtu diktak te chu vandaitui leh zotui thiang in a hinkhua a chawmno sek ah, bang tik lai in le a dang chak ngai puau a, kipak zing in hinkhua mang un midang te chawm tu le ahi zing ua,amau zal in khawvel hi mun nuam a chansak sak ui. Zia din mun chu chang leh dawng chiat in nisin Lalpa nai in ,ama apat hinna tui dawng jing a liangvai te kianga hepina thuguk chu hawm zing in kisingsa jing hi tiu.

Pathian thagau tawh a ki um zing lo ziak in lung ngainate,thafang Nate, gitlonate, muanmaw na ten, nisin I hinkhua ei hi lungkham sak a,thawm hau leh ging lel lo a um khawm khawvel cheimawi tu leh a chanchin pha puang dawk thei zing van thagau chun ei um pi zing ta hen.

Christian hi ngal ah, thagau in ei chanchil lo itam tak luat ziak in melma pan a dawi dan dan in ei pui ah, mimal kipakna um lo, Insung, khawtang leh kochuam a thagau thiangtho in ei um pi lo ziak in, Seoul lam zuan in nisin in a ki chia zing hi. Khai nang le Pathian cha,athisan a taksa a thupiak a um zing,ama nungzui leh amalung lam sem bukim ding in a thagau in ei pui zing ta hen A men!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *