CHÛNNUN NEM

General Articles General Updates

*CHÛNNUN NEM*

Zua sausuan lîm
Lei Kanan van pialgal la chansaktu.
Chûnnun nem ka muanna le bitna kulpi la hi.
Ngui khawzing nuai ah, lam bang ka vai nin le,
Heipna taw lamdik ei kawk muitu.
Ka nu, ka chûnnu ngei a hi.

Hulliap sausuan lei sumtual ah hin,
Zuallo ah tha bang aphan chang in
Chawngkhuang bang lei kûlpi in,
Simlei nun lamtuang la sial ka din.

Ul-sa luang in zingvai la kuan,
Vawnchawi nun lim nan maw?
Lainatna dim ka chunnu,
Ka lei Pathian ka din la lûl ngei.

Lûnlai pâk bang chuaita male,
Ka din la lul pen hi simlei ah.
Ka lei damsung in hezo puangka,
Chûnnu lei hepina thûkdan hi.

*Thu haksa hilchianna*

Sausuan: Inn, chenna In.

Nguikhaw zing: Khawthim, hun haksa.

Sumtual: In maitual,
Hulliap: Chawldamna mun, achung nei aki bawl.

Ul-sa: Khawsa Ul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *