Thangko | Rev.Thangkhopau abeitai.

General Updates News
23th May 2022 | Kanam Vaiphei
Rev Thangkhopau, Ngathal EOC in vangsiat umtak in tujan kal in akumtuang mun ding eilajawt san tai, ama hi damlo masa le hilo in jan a imut nakipat zing kai thaw zawlo a um ahi tai.
Lusun insung mite isunpi takjet uh ahi.
Rev Thangkhopau hi Thingkeu khuan ala cheng a, Thingkeu khua apat kum 1959 in Tualnuam khua in a pemlut hi.Tualnuam khua ah pat Lamka kum 1982 in a pem lut ua.MCO/EOC Kochuam Nu leh Pate dawisakna Ieh Pathian hepina zalin Mission nasepna March 2011 kum 45 a tin in ala sem pantai. Zia gual hin a Bio-data tamlo vak tak lang hitiu.
1. Min Rev Thangkhopau
2 Pa min: (1) Stakram. Nu min. (L) Khawinesphal
3. Pian ni March 15, 1946, Pianna khua: Thingkeu
4. Baptisma chan kum: 1962 Chansaktu: Rev.
MCO Biakin( Buakthaw) Zaithangpui, Channa mun Tualmuam
5. Pianthak ni( Hukdam kihetchian ni) June 27, 1980, Hill Town MCO Kochuam Crusade Zan Biakna kikhawp, Thugenta: Rev. Changthang ahi
6 Zi nei ni: May 15, 1971, Tualeuats MCO Biakin ah Miss Khanting Dio (L) Lulkum,
Chongkhawzo khua. Kochaam dan thiangtho ah kichenna nei, Khutsuitu: Rev.
Khupkhawthang
7. Gil ah ga malzawina cha a neiten
(1) Mrs. Thiankim (1972) BA(Hons), B.Ed. (2) Mr. Zamthian Khaute (1974) BA(Hons)
(3) Miss Hoilallem (1978) Class VIII (4) Mes Tinglianmoi (Melody Momoi) (1983) Class XII, B.Th
8. Khawmpi ah Namdetna:
(1) Upa Namdetna: February 8, 1998 EOC Central Church Hill Town, EOC Council ab, Namdetna neitu: Rev. Thianzalal ahi
(2) Pastor Namdetna: June 23, 2002, ECT Compound, EOC Council ah, Namdetna neitu: Rev. Dr. Kh. Khaizakham ahi
9. Thiamzilna:
Thingkeu LP school ah class III chan zo. 1458
(2) Lingsiphai UP school ah class IV zo: 1959 (3) Churachandpur HUS ah class VII zo 1962
(4) Mission Compound HS ah class IX 20-1965
(5) Churachandpur Secondary H/S ah class X zo (Board of Secondary Education, Gauhati, 1970)
(6) Churachandpur College ah BA 11 yrs zo (7) UBS Yeotmal ah B.Th. Il yrs zoe 1973
10. Khawmpi teh Project ah nasepna: 
(1) Teacher leh Headmaster, Taalnuam ME school ab (1966-1976) 10/years zou Var Yormal Training (1976-78) 2 year
(3) Office assistant, MCO Office (1978-80) 2 years (4) Cashier, MCO Office (1980-83) 3 years
(5) Accountant, MCO Office (1983-1994) 11 years.
Zikkimlo leh suk dik ding aum chun bang tik lai inle siamphat thei zing ahi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *