KL.Muana Vaiphei

ISEPDÎU LEH INGAITUA DÎU CHU PATHIAN LUNGLAM AHI DING A HI: -KL Muana Khaute

General Articles General Updates

ISEPDÎU LEH INGAITUA DÎU CHU PATHIAN LUNGLAM AHI DING A HI:

-KL Muana Khaute

Pathian in eima taksa Pathian Temple( ithinlung naucha) Pathian hinna bukim hi iventup zaw chun mimal thinlung a kipak zing a,ama dawilo gual him him a bawl puai, zia te chu khristian dik tak leh mithiagtho hinna achang ui. Zia te bep chu a hi vangam a goulua tute ding te chu.

Khrista nungzui hi ngal a engsiatna,muda chuam huatchuam nei,mihiam leh Pathian dawilo gual hi te chu nominal christian ‘ Thangkik’ gual mai a hiu a amau chu leiga lua maithei ui a hi’n ‘Vân’ lopi goluana a chun têl phak hilo di a hiu, zia ziak a chun hunpha a umpet leh inei lai ua hin, i gitlonau simin Lalpa kiang i nai ua ama dawigual a i hinkhua i sim uh a hi chun a ma cha Hina chang ding i hiu. Khrista a um te chun kua ma khenchuam anei puavin thilsiam zosia hi a ngai nau ah, khawvel hinkhua le lim leh kipak tak in a mang thei sek uh a hi.

Khristian te hi khawvel puk-tasa siam thak ding te le lêmna siam dinga guat i hiu a,Khawvel ah lamdamna i siam thei lo uh chun Pathian cha dik tak ting nailo a ngai a hiu.Min Pathian ka nei hi ti ngal a kuama taw ka ki ki lem theilo chu taksap nei à hi aki hiat di a hi. A hinla Pathian cha hinna a ki hiat lo ah Pathian in a umpi lo chu khrista a chun bukimna à nei lo à hi.

Pathian cha ka hi ama a ginna leh taksana ka nei hi kiti maleh thupiak leh nasep a nei lo chun a gî chu a bukim lo a hi ti na a hi. Gingtu dik tak te chun Pathian in thagau nei chiat ding a ti kha anei chiat diu a hi, achu ti lo chun hun nu- nung a gîn dan chuam leh thilmat chuam sakhua dang te ging tu te chou na thil chuam a hun bawl teu leh Pathian siamkawm Biakna a hung bawl teu a hin ki lung ngai maimai kha tawl di i hiu. IBible a Pathian a gîn um leh melma te mai a le Zamsia lo ah gin-um ding le galzo ding ihi ti eihil ah, Chun Lalpa chu Setan in tang chung ah, thep na chuam chuam a athep lai ah, a thep zaw lo gual leh nungzui te chu thi-chanpha Christa a ding a thuak mualsua ding in Lalpa thagau in ei umpi zing ta hen.

Christian te galdo hi muthei leh mu theilo melma a hi ziak in, nisin hunsin a Pathian thagau tawh ki pawl zing ngai a hi ziak in, hattak leh hangtak in Pathian thutak tawh melma sual dou in I taksau ki-lan thiangtho ding in ei panpi chiat ta hen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *