Mualngat Frontline panpitu ding um zel | Kipak thugenna

General Updates News

KIPAKNA THUCHA

5th Tunpi/April 2024

(L) Pu Lalgin (Tingkhohaupa) Mualngat Hausapu leh (L) Pu Tawngtinkhai (Tingnupa) Leisang Hausapu ten kilung gual tak ah 1927 kum ah khua ala siam/sat uh Mualngat frontline, Pathian venbitna zal ah dingliai liai thei in, amau, pu leh pate ala mualliam tah nung himaleu, atuu leh achaa, ala damna lai te’n kihepina leh kilungsiatna laigui khau khat tuzing thei ding ah a sulnung teu hung zui zing thei ah um in, Pu Khaiminlian Hausapu leh Leisang Defence Committee te’n tuzingkal in ei hung vethau in pauchapna muan um tak ei hung neipiak ban un, volunteers te meding ei hung puak piakna chung un lunggil tak in kipak thu I gen un, thilpha ahung bawlna teu ziak in Lalpa Pathian in ale tam tak in hung malzawl uh henla, ka kipak ma ma ziang ui, tikit ngen ingkau ka kipak tak zet uh e.
👏

Mipite sik a,

SD/-
(GINLALTHUAM)
Chief/Chairman,
Mualngat area Defence Committee,
Mualngat Village.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *