TUZAN IN FAM MAI TA LENG By: Lalkenny Vaiphei S Kawtlian.

Entertainment General Articles General Updates

7th Nov 2022 | Kanam Vaiphei, Zillai Information,Kangvai       

TUZAN IN FAM MAI TA LENG
Tuzan in fam mai ta leng, Ka hepi te luanthi luanglo zên in,
Kisik lo leh lungngai lo in, Zing chu zing ni hi hen.

Lung in châm lo in ; Ka thimthu vuiliam in.
La hinkhua kipâkna hinkhua hihen, La hepi tak kawl in la damsung sia’n

Lungtup mualsua in, Do tu zosia dâl zo di’n ;
Kul bâng dettak siam in, Changin leng in
Ka len pi gual ngai, Kala muallêp tâk ziak in

Khualzunna lam dik leh hawi; Ka zuan tâi, ka lâitan na.
Hil in; Ka nei kipâkna. Ka nei kipakna, Ka thimthu vang hilo in.
Puakgik pu ham ham din; La bântha su hât in.
Khutzawi in thagau zawngkhâl amaitua zo puai.
Latsak in; I thupi ‘mâitai na’ kha.
Ka thimthu vang hilo in.

Lung in ka suangtuai; Zan thavai um a khuang git gual ah
La hepina lungphût chu,Lung in ka suangtuai;
La ang lum ah, lei kawi leh chawp chu.

Ei kivawppi’n ka thân khuk chan in. “I huntawpna I tung tai ”
Ka mitthân ka mui; Puandum ka thân kuang a tuam chuh.
Pak vui ka thân chung ah, Thân suang a thusim chu.

“A fam vak ngêi, ngai um ahi” ti’n a tângko diam uh?

By Lalkenny Vaiphei
S Kawtlian.