HÊPINA LEH ZANGAINA: -KL Muana Khaute

General Articles General Updates

HÊPINA LEH ZANGAINA: -KL Muana Khaute

Zia achung thupi Pani te hi a kibangle akithuaivuat,umzia kibang a bat thimna na a um gual a hin,hepina leh lungsiatna hile thumun a gel chang bang ah um sek hi,ki unau tak himale a kawk a chuam deu chiat in ka ngaitua hi.Hepina hi a gila,Pathian leh mihiam te kitimatna guipi a hi Kati nuam hi,zia gualma chun mihiam leh mihiam te le thi huam a ki hepiu chun thina logngal akhen zo di aum puai ka ti nuam hi.

Zia gual machun mihing a ding in le ‘ZANGAINA’ lungsiatna,ki-ngaidamna,kihiat thiamna ti te hi khawvel a I leng sunga hin a pawi maw ma ma khat chu a hi. Zia te hi um lo in chu Insung,khawtang leh gamsung vaihawmna leh khawsakna a chun ei subuak tu a hung hi sek a hi.Mihiam te hi bukimlo ihi ziak in ‘ZÂNGAINA’ lungsiatna, ngaidamna kihiat thiamna hin mihiam te khawsakna a hin ei khuimattu leh ki hepina inei thei na dinga ei lamhiltu,ei puitu a hi.

Pathian a hepina I nei tak leh milian mineu,namchuam leh namdang kikhenna um puan tin, kigensiat, kinak, kichu leh kido ti te um ta puan tin, van-ni na Paradis a um gual namtin pautin ki tuaktak leh lim tak a Cheng khawm ngei ding i hiu a hin,Eden natna leh hivei nei ihi ziak un, lemna tuanting um di chu dodal tu um a hi ziak in,duthusam gual in hinkhua kipak na bukim chu i chang thei puau hi.

Khawvel a ilên sung a hin kipakna kim chu I del tun tun ah, amabo bukim na chu imu zo him puau himale thada puai tiu in .Hattak leh kukal tak a kipakna leh limna chu I thisan lum a bei masia I del tun tun di a hi. Zia chu del loa buaina leh lungkhawm a bawltu I pan zing chun ilei dam sung in hinkhua chawl bep bep a mang kha di ihi.

Hepina leh bukim na I del lai in ei su nawkphak thei di tak leh thagau in a dim a himale zia sual gal chu tawh ki do a hinkhu imat ,lungthuai lo hial in, zia luigal chu ikan pi zaw chun mihiam leh siamtu kianga chu kipakna lawman leh gual zawna Lallukhuk chu khuk sak a um ngei di ihiu, ti I Bible in ei hille ei musak a hi.Ikhualzin nau khawvel lamsuk lam to pial-gal kaizo ding in Lalpan hatna ei pe ta hen! Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *