KL.Muana Vaiphei

PIANDANG HINKHUA CHAN A NGÂI HI ( DENY ONESELF )

General Articles General Updates

PIANDANG HINKHUA CHAN A NGÂI HI ( DENY ONESELF )

-Kl Muana Khaute

Mihiam hinkhua hi chi-ni a um ah lei taksa leh thagau hinkhua dan in a khenthei in ka gingcha. Tekhinna, tangval hausa, Mosia dan le zui bukim himaleh taksap nei ngei hi ding ahia ‘Jesu’ kiang in a hung ah, Lalpa thupiak zosia la ka zui in, bang a hem? ka taksap naklai a hun ti ta, Jesu’n chutichu ahileh lanei zosia zuak inla ei zui in ati thut ziak in a beidawng ta ahi (Mathai 19: 26-22).

Khristian-te Khrista ziltilna thugin zui ding ah tep chu I hiu a, a min in khristian chu I hung hitau ah, kochuam minkhumna ban khum in I um ui. Ahinla, I mihiam hina nutsia leh paithak a umlo tak leh Khrista a ding ah ‘PIANDANG’ changlo leh ama cross putpilo tam ma ma nalai ding I hiu. Khawvel hi Lalpa lenggam tuni tiang in a suak thei nai puai. Khrista chanchinpha gen leh kochuam ki siamte titlo sasa zui khat I hikha diam uh ti hi ka mudan tangpi chu a hi. A chung ah tangval hausapa gual dan chu zui bukim hingal, nei leh lam chan hial ah Jesu cross put chu haksa tak hina. A hinna zosia, a lunggil zosia Jesu nungzui chu haksa sa ma ma in akilang hi. Zia gual achun, ei uh le Khrista zui hingal ah Khrista ngawngkawl puakpilo hi khristian I hikhak diu a lau um hi.

Mihiam hinkhua ahin do zawlo ding khawp ah ei nang chep nungchang, khanchan, mi gensiat nawpna, awchatna, thangsiatna, midang sang ah lianzaw leh chungnung zaw ki ngainate, Lalpa lungthim ah thilpha I gelte le sual ahi I tia, zia gual lawm lawm do ding zozai hi mihing in I do zo nam ti hi ngaituana’n a lian ma ma ahi. Zia ziak achun, Mark (8: 34-38) I et chun I mihing pumpi hi ama a ding ah kilat thiantho hi I ngawng un a bat hi. I hina hi a pumpi nutsia ah, ama a ding a kipumpiak tilo ngal chu Pathian kipakna tak ting zolo di tina tawh kibang ahi.

Ama taksang ma ma Nicodem-te, mitthum elbai-te khale bailam tak in Pathian cha sak in a um thei ziang ua, Pathian pawm leh nungzui dan hi thil haksa tak leh bailam tak a hina le um thei ahi. Abang chu hitaleh, Pathian in a dawi chu lungthiangtho, nisin a cross put a ama ah kitimat zing leh chanchinpha puang leh ama a ding thupi ah ngaite hi a lunglam chu hingei di ahi. Khawvel hinkhua a nawp hun, a haksat hun ah le ama ah ding ngamte chu Lal cha sak a um dite chu ahi. Zia ziak achun, gingtu mai mai hilo mihiam hina ‘PIANDANG’ chang ngam khawp ah Lalna sepna ei ma hinkhua kithunun a midangte huai lut thei ding in pan la chiat hitiu.

Khristian dik tak I hichun thagau- ga khat bek nei chiat ding ah ngai leh guat chu I hiu. Thagauga-te chu hepina, kipakna, chamna, thawktheina, nunnemna, phatna, gin-umna, thunuaigawlna leh kisumtheina-te haw hi a hi.(Gal 5: 22-26) Pathian hepina leh kumtuang lungtup subukim zo ngei ding thagau hat ei pia zing ah, zia vawp phat tinten a khawvel dodalte nusia ama hun ah lut di leh thagau mangthai-te puilut ding ahi. Mûpi’n a no-te a awpkhum gual in ei awp khum henla, a thagau thiangtho in ei salvak zing ta hen, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *