GUALNAWP APHATNA LEH A BUAI UM NA: -KL Muana Khaute

General Articles

GUALNAWP APHATNA LEH A BUAI UM NA:

-KL Muana Khaute

Khawvel a thil Siam/hing zosia hin, a diak ah Mihiam te’n gualnawp, nun-nawp (festival/ function etc) I nei chiat un,lawp leh I lawp chiat ua, a hun leh ni ingak lel thei ma ma ui. Zia nun-nawp hi siamtu a ding a, thilsiam te lîm leh kipakni ding ah, siam leh guat chu a hi, zia nunnawp mang lo chu lenlâi chan gual a ngaithei a hi.

‘GUALNAWP’ mat hi mihiam te a dinga hunbi teptena leh chitna leh thiamna puanlatna a hi ban in, a chungchuang diak te a dinga chawihawi na achang na niu le a hi. Nunnawp ni iti zing lai in ki sak-khâwlna thâ leh Jung tampi a lut ban in, Sum leh Pai te sên le a hi bawk hi, zia ni hi khenkhat te a dinga kâhni ( day of mourning) a hin khenkhat te a ding kipakni a hi, khawvel hinkhua hi chu zia gual mai chu a hi jing lai in khenkhat te a dinga buaina leh ki sualna(phuba lakna/ki hawn sualna) le a um nuam ma ma hi.

Gualnawp chungchang igen zing lai in, malai I Bible leh khang chia tasa gualnawp mat lai ah kisimna (Invade)hun tam takte ding le a um hi. Etsakna din ei uh Vaiphei ten Thajing-lap imat nawp lai tak ua I unau phung chuam te I khuau ahun sim ua,panmun khaw man lou in gal lau in muntin itai zak tau ah, tuni tiang in Cheng-bum theilo in I umkhawlaw tau a hi.

Nunnawp mat ziak ah gal kisim( khua kisim/Invade) I Bible ngei in le imu eh hiat a um a zia te changkim in genkim thei puai tin,ibil a ihiat leh imu thei um chu Meitei te Thabalchuang phat leh chemzam ban kisat piak leh ki sual kumsin in a um na lai hi.Zia chungchang Aziak leh zâl chu gen seng puai tin,I gen nawp pen chu a hi leh nunnawp chu lim leh kipak tak a mat hi leh ti hi duthusam a hi.

Zia achung a nunnawp/ gualnawp chungchang igen te Pathian hing ihou masang ah thil tung te a hia,tuhin chu Khrista thisan a tatsa te mithiangtho te ihi tau a Gualnawp/Nunnawp/ function imat tak ua leh Pathian cha ihi nau sulang in Pathian pawmtak hing leh thiang thei patawp in gualnawp mang thei ta leu hin chu i chenpi ginglo tu te a ding a pakgimtui hung hin tin Pathian le kipak in tin, leilam leh chunglam malzawlnan ei jang vuk ngei ding a hi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *