GL.Muan Neitham

ZINGKALPHA NU LEH PA,U LEH NAUTE

General Updates Gospel Sermon

ZINGKALPHA

NU LEH PA,U LEH NAUTE🤝🤝🌹🌹

Nithak-hunthak ei langkai tu Pa Pathian chu pakin um zing tahen. AMEN
Ei dawi gual a umtheilo in, i lunggeel ngaituanate bang buai mama ziang sek in, mi tamzaw te lawi leh pai, insak inthang te ivak et chun vangsia bik bang iki sak hun tam sek mama in a e maw. Ei hepitun, Ei a ding ah bangkim ei ngaitua piak zing PATHIAN hepina hechian zaw sem sem thei ding in LALPA’N mitin lungthim a nasem hen aw.. Haksatna, lungngaina leh buaina chuam chuam sumpin ei hung nawt in ei zing khum laitak ahi chunle kipakna- limna nivak in ei ngak zing ahi.Malam vak thil leuhin maw…LALPA’N ei mapui galkai ding ahi e.Amen! Lalpa min a leh Lalpa ading a LUNGNGAI thei ihichun mi vêngpha ihiu hi. Mani masialna bep a kipakna hawl ah lungkham-lungngai ihichun vang ki etthak ngai in a e maw….
Nawp ni leh dani a Lalpa tawh kipawl zing a, Lalpa Khrista lungthim nei nuam a Pathian ma Khiangkho ah pauchapna hun mang zing te chu mi hampha pen te ahiu hi…Lalpa kipakna ahi ziak un!

Zia khawvel dan gual ah hin um kiu inla, Pathian doi gual, a pha leh pom tâk leh a bukim chu la hettheina ding un, la lungthim uh siamthak ah um in, hung danglam zaw tau in.
ROMTE 12:2

Ahileh, tu’hin mihing doisakna a hem ka hawl, Pathian doisakna? Ahiloleh, mihing kipaksak gua ka hem? Mihing kipaksak mai ka hi zing chun, Khrista suak hi pua’ng ka.
GALATIA 1:10
Ka suapite haw, patepna bang gual la tuak unle, kipakna lam bep in ngai un, la ginnau patepna chun thok-hatna a siam hi ti la he ngal un. Bangma tasam lo ah la bukim ua, la bittheina ding un thok-hatna chun sêm bukim ta hen.
JAKOB 1:2‭-‬4

La hindan uh chu ênna panglo hihen; la nei dan dan un lungawi unla; ama chun, “Hun thâtham pua’ng ka tin, hun nusia ngai pua’ng ka,” a tingal a.
HEBRAITE 13:5

Kei â dingin hin hi Khrista â ahi’n, thi le lawkna ahi.
PHILIPPI 1:21

Kipak zing un. Chawl lo in pauchap un. Bangkim in kipak thu gen zing un, zia chu nang mau lam ah Khrista Jesu jal ah Pathian lung lam ahi ngal a.
1 THESSALONITE 5:16‭-‬18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *