Zingpha. I lalpau jesu min thiangtho in chibai🤝

Gospel Sermon

🙏🏻🙏🏻
Zingpha.
I lalpau jesu min thiangtho in chibai🤝.

20August 2021.
(Simhaini)

Pathian thu thiangtho sim khawm kit hi tiu.

Pilvang tak in chingthei un; la melmau diabol chu sakeibaknei kitum gual in a nek ding hawl in a vak vel vel a hi.
1Peter 5:8.

— Zia tak ah chun kumtuang in gimthawk in umtan nau.
Thupuan 20 10.

Gitlo bawl taphawt chu diabol ah pat pot a hi.——.

1johan 3-8.

Lunsun lung ngai te leh damlo te a ding ah lalpan thamuan, dam na hun pechiat ta hen.

Jesu tawh hun matnuam chiat hi tiu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *