VANGAM TUN KIN NAWP TAK LUAT NA HIN KHRISTIAN KHUALZIN LAMPI A SUNAWK PHAK HI

Gospel Sermon

*VANGAM TUN KIN NAWP TAK LUAT NA HIN KHRISTIAN KHUALZIN LAMPI A SUNAWK PHAK HI.*

-K L Muana Khaute

Pathian in a siamsa lei mihiam te hi Ama dawi dan a hingle thiangtho, van mun tiang a buaina, haksatna, lungngai a beidawnna, thina pumpel lo a,bukimna kim tawh khawlzin a, ngunkham tual khawpi lua dinga guat chu ihiu a hinla jia mun chu I tun thei na ding zillai ding leh zil jel di tampi ei piak bep hilou in, a thilsiam te leh amau mimal chiat ki thunun a gamtiam chu hung tung ngei dinga kineppi leh guat chu ihi ngei ui.

Zia gual a chu, mawpuak na cross put sak a I um jing lai ua chun, lamkal a vangam tunkal ngakla jiak in Israel te Canaan gam, khuaizu leh bawngnawi Luan na mun a zawt lai ua Khan, lamkal gilkial leh dangchak,gim leh chawlna tam tak, a tuak lai un phun nawina le, a sawltu/ apuitu Pathian jiang le gin lelna leh phunawi na tam tak a tuak ui.zia hun lai a Khan a dawndiu tui leh anek diu mana vamin leh adang dang le ala pe sek ui, hi male Eden hivei nei ahi jiak un gen leh sak di a tasam him him puau, amabo a thuak zo
leh a gin-um le a thuak zoten Canaan gam chu a lua ngei ui.

Tu din mun in le Corona Virus hileng,nek lo chak lona le thil dang te jiak in Nos.666 number khel, zawlnei Daniel leh Thupuan a thil hung tung di te mihiam pilna sutchet jawlo di te ah, ki them lau in iginnau a hung buai ma ma ta a hi.
Pathian lemguat hi mihiam te het but gual lo chu chapa’n le a he puan Pa bep in a het chu, hia i kisa thiltung di genlawk hi, thil dik hi lo di ahi.abang chu hi ta le Lalpa a chun ginum le ama’n sep dinga a hun ngansia Bible thiangtho a um te bep ging in kalchawipi leu hing damna pen hung hi di ahi.

Awle, ibible thugin leh I Lalpau Jesu ziltilna gual a cross kiput jing kawm in mihiam hi na dawl a pha, thiangtho Pathian dawidan tawh kituak I sep di teu kukal tak le hangsan tak in semjel hitiu.Vangam tun ngakla tak luat jiak a leithil, mihiam dam sung a sepdi dawl Lalpan ei nutsia te sem lo a chunglam bep en a kal I suan khak uh chun kisui kha pangpal khai tiu. zia ilungtup khawpi a chun lungdawi chia masa te leh Van Angel simsen lo te chu limtawp um lo a Lalpa ma lengkhawm di ihi ua, jia mun chu tung ngei ding in Lalpan ei pui zel ta hen Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *