PÂ HUNTAWP KUAN PAUCHAP NA By: KL.Muana Vaiphei

Gospel Sermon

PÂ HUNTAWP KUAN PAUCHAP NA :

Ka khualzin na khawvel hi khatvei lamvaî in, lamthang kala Chuan tha kha maleh siamtu’n a mithiangtho chu a phawng hal kit a,kipak leh lim in hinkhua mang kawm in chi leh nam khanto na ding in, lei mi hing nam te hinkhaw mat dan mit a mu thei leh sim thei ding in kalbi ka hun siam a, himale mihing dam thei na lam in nasa tak in Eden natnan ei chum ta mai ah, hun tiam hun tawmcha nei nalai dinga ka um tai ti ka hiat in, tha a thep/zawi ngawi ngawi ta mai ah, male ka hun tawmcha nei hi, am tak in ka chipi te leh Pathian a ding in mat pawimaw sa mama in, mat le ka nuam ah, thilpha ka sep nawp nawp te chu awl- le ti in, kitim zing kawm in Lalpa ei pui na chu khûlsin ka chan ma chun, sem ham ham ding in ka ki lan ta mai hi.

‘Zawlnei Hejekia te gual in ka dam kum dawt be le ka gaw pua’n’ ei pui na tiang tianga ama lunglam leh ka mipi nasep bak chu, thei patawp in sep zing chu ka kitepna leh ka chantawk a ngai in, pial-gal gam nuam chu thil zing kawm in sep zel chu ‘ka kinepna leh ka thamuanna a hi ta mai hi’.

Ka dam sung a ka sep zaw lo te chu, ka suan leh pak te sep ding in ka ngansia ta mai hi,zia chu a sep zawm theina ding un, ‘ka vawnchawi te anbang ka mawp ta’, tichun khawvel thiamna Pathian in a piak tak te leh a piak be nak lai dingte tawh Lalpa chu a hun suk lungdam ngei uh ka ki nem hi.

Thisan suan leh thagau thiangtho chapno te chu a pa lou-nasep bang khai chu bukim tak in, a hun sem zo lo maithei, himale! Lalpa lungdamna chu a hun sep ngei uh ka ki nem in, zia chu ka pauchapna leh ka thamuan na a hi. Sentil a pat Lalpa hawl a pawl-te chun a gam leh a dikna hun mun tin uh, ‘CHAWLDAM NA’ Huang a chun Lalpa go chu hun lua ngei ding a hiu.A ki latnau leh a ki piak nau chu Lalpa ah, ding in gimtui hung hintin, a damsung niteu chu Lalpa tawh lungkhat in leng khawm ding a hiu, ti hi ka pauchapna leh kaki nepna a hi.Lalpa ka vawnchawi te hi Beram Hawn gual in ching inla, a hin khua subuai te zosia lak a pat veng-bit inla,la van ngunkhamtual lungdawite kim na mun a chun, a la pui lut tan, tichun vanlâ lopi tak tawp thei lo chu tawh limtawp um ta lo ding a la huai lut tan aw.

Khawvel a lên sung khawvel thiam na bukim tawh,van lam bukim na tincheng tawh lung dawi chia masa te tawh van zion lâpi lem-khawm ding in van ah, Angel te tawh Pathian Beram tawh nangma angsung bukimna, chungnung pen chawi hawina tawh a la lamtua tan aw Amen Amen!.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *