Zillai Shillong Block Felicitation Cum Fresher meet hun mang

Business General Updates News

3rd Oct 2021 | Kanam Vaiphei

Zani chun Zillai Shillong Block Felicitation Cum Fresher meet hun ala mang ui. Zia na hin Zillai lam ah lawtin na chang te Memento kipak thilpiak na hun leh Shillong ah Zillai va lut thak te taw ki melhiat tua na siam in hun nuam tak ala mang ui ti thu hiat ahi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *