PATHIAN THU DIKLO TAK A ZILSAK TE KIPAT KIVEN DING

Gospel Sermon

☦️PATHIAN THU DIKLO TAK A ZILSAK TE KIPAT KIVEN DING☦️

Pathian thu vak sim in ngaitua khawm hitiu aw IN English, Vaiphei and Mizo..👇👇🛐🛐

Anyone who goes too far and does not abide in the teaching of Christ, does not have God; the one who abides in the teaching, he has both the Father and the Son. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house, and do not give him a greeting; for the one who gives him a greeting participates in his evil deeds
2 John 1:9‭-‬11 NASB

Kuale Khrista thuhilna ah um zing lo ah, zia chu a belap chun, Pathian a nei puai; kuale zia thuhilna chu a umzing chun Pa leh Chapa a nei gêl gêl hi. Kuale la kiang ua hung ah, zia thuhilna hun paw lo chu, In ah pui lût kiu inla, lop kiu in. Zia gual mite a la lop chu a thil phalo hi’nau ah pang ahi ngal ui
2 JOHAN 1:9‭-‬11
Tu pawh Krista zirtîrna thu-a khawsa lova kal khûm chuan Pathian a nei lo. A zirtîrna thu-a khawsa reng chuan Pa leh Fapa a nei kawp a ni. Chu zirtîrna chu keng lova in hnêna lo kal chu tu mahin inah thlentîr suh ula, ṭawngkam ṭha pawhin lo be suh u: Ṭawngkam ṭhaa betu chu a thil sual tihah chuan a tel ve a ni
2 JOHANA 1:9‭-‬11

Lalpa Jesu Khrista’n Bible apat ei zilsakna te ngaisaklo a, mani phasak dan dan a Pathian thu heikawi, nawp dan dan gen belap leh Thagau in ziagual, tigual hin ei hetsak hi ti haw gen chiing mi atam un, amau lawi pat kiven phat tak zet ngai ahi*Thiampu kisiam kom, thiampu lem ahiu hi

Jesu ei zilsakna longal chu zilsakna lem ahi mai hi.Zia ziak a chun Gingtu khat chun thiampu dik leh diklo a het khen theina ding in, Pathian thu Bible asim zing a,Pathian thu leh a dante, a ngaitua zing a poimaw ahi

Tichun galdo na phaw, Pauchapna nei zing in,Thagau Thiangtho chun pilna, mit vakna, asia apha hetkhenna leh setan gal zona chu ei pe zing ding ahi. Pathian mi thiangtho te, ama tatsa hukdamchate ki lawikhawmna mun achun ziksaktu lem, thiampu lem te chu mun chang saklo ding ahi. Tuni hin ngaitua kham khat dawtna um chu, Kochuam te ki lawikhawmna,ki pawlkhawmna biakinn hi KHRISTA Kochuam te ki lawikhawmna dik tak chu ahi na diam?

Ahiloleh Setan leh a nungzuite,Jezebel thagau buak neite ki lawikhawm na,Setan lalgam lakna mun pawimaw tak ahi zawh diam?

La Khristian em?

La Khristian chun Setan leh a matchak, a nungzuite kichepna mun lentual hi mai mai thei lahi puai aw!

La Khristian em?

Nang nawpsakna ding huntawk a Khristian lahi chun taksa mi mama, kHristian lem, athawn sa lahi mai hi…Kisik in!

Khrista chenna mun Thiangtho chu a Kochuamte hi ahi. Mun thiangtho achun Pathian dodaltu Setan cheng in um muang theilo him him ding ahi

Pathian inn, Khrista kochuam te chun Setan mun pe puantin uh, Khrista kochuamte kipawl khawmna biakinn inle Zilsaktu lem, thiampu lem leh setan chun munlua in, munchang theilo ding ahi

PILVANG IN NANGn HUKDAM CHA…CHINGTHEI IN NANG PATHIAN KOCHUAM. THADA LOIN, THIAM KICHAN CHING LOIN AW

Aw nang KHRISTIAN;
LA IMUT VUANG ZING KAL IN MELMA SETAN IN LA BELAMTE PUI MANGTHAI IN,NANG INSUNG LEH KOCHUAMTE BIAKNA SUNG NGEI INLE AGU PHALO, THINA POISON CHU A THEZAK ZING HI..KHANGLO IN NANG

☦️KHRISTA LALPE’N SEPAI☦️

01-04-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *