BANG IN CHRISTA A THENG THA EM

General Updates Gospel Sermon

BANG IN CHRISTA A THENG THA EM

I damsung hin, thiltamtak bawlthei na, ngai tua thei na I nei hi. Zia hun sung ahin, I pawi maw diak ala um kit hi. Zia te haw lak ah chun I pilvang lo a hi chun, I dawitel na te ziak in I Pathian, Jesu Christa theng tha, thil I la bawl khak tampi um kha ziang thei ahi. I pauchap ding hun, I ki khawp ding hun, malsawm na I dawn na ding a, dam na I dawi ziak a Khawvel pathian kiang a va tai ziang, insak inthang te kiang a va chawm lut ziang ti te ahi Christa theng thak na mihing ten I bawl mun mamau te chu ahi. Haksatna, kipakna, damlo na, beidawn na I tuak in Lalpa Jesu dawng masa sese lo a zia achung a I gen te gual a gam ta ziang hi ki um tei ding in iging chai.

Chun I Gingtu hinkhua a, kipak na , halna, lungkim na, khan na leh gasua na I nei thei lo ziak hi bang ziak ahi diam ?
A ziak tamtak um te lak in tamlo vak gen hitiu.
Kua le Pathian ang in pha bukim um puai tiu. Ahin la phat na khat bek I nei ngei diu ka ging chai. I phat lo nau, I hat lo na teu chu bang ti khualdaw ding ahi em, Zu dawn lo la hi chun, zudawn lo la hi na chu puak gik ahi lo ding ahi. Khawlai vak hat, Bible sim na ding hun nei lo zen a pawt hat le la hi mai thei. Sum leh painei nung mi la hi mai thei, achutileh migen thei panpi nalam in mite ettawn la hi mai thei, ahin la, Pathian mi la unau la suapi te taw kituak lo na lam a chau na khat la nei mai thei hi. Zia gual ahin I chauna lam deu te hetdaw a ban ban a awl awl cha I suk dik zel ahi chun I Gingtu hin khau hin halna,kipakna, Lungkimna, Khanna leh gasua na tiang in khat vei tei chu I Pathian in ei pui tung na ding ahi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *