KL.Muana Vaiphei

PATHIAN -HU MIHIAMTE HINNA LEH MANPIAK A CHA HINA: -KL Muana Khaute

General Articles

PATHIAN -HU MIHIAMTE HINNA LEH MANPIAK A CHA HINA:

-KL Muana Khaute

Siamtilbu ( Genesis) Pathian in bangkim a siam zaw in, a thilsiamte enkawl ding in, mihiam Tungman a siam in a hu a thakhum ah, ma melpu in mihing a chang tai, tichun athil siam zosia chu a en ah, pha asa mama, thilsiam zosia enkawl ding in ngansia na chu a peta a hi. Tichun ahepina’n Eden huan in a kawia, thupiak Thuthung tawh malzawl na’n a en kawl a, himaleh thupiak a zui tak lo ziak un, Eden huan apat a, nawdaw hima leu, a hepina tawp thei lo chun a hepina, latsak in belam vun thuam in ngaidam na chang maleu kithoi na maicham tilo sual ngaidam na chang talo ding in, thiamlo chansak a hi tai, Mihing chu hita maleu Pathian cha hina chavo a chang nai puaua, himaleh thilpiak te a lan sek un, kithawina maicham te a siam sek un siamtu ngei tawh le aki ti mat zing tho uh hi.

Thilpiak leh maicham mai a chun abukim zolo hi dinga a hia,Pathian in mosia kiang in thusawm piak a a zui diu thiamchan theina, dan a Siampiak ah, dan leh dun leh kithawina mimal, Insung leh nampi ki thawina a bawl sak sek a, a thupiak umta a hi tak ziak in, gawtna leh malzawl nan a nung un a del zui pek a. Gam leh nam leh gam a pia, sa leh gal doding tampi a neisak sak ah, thupiak a zui phat uh leh gal a zo sek un, ama thupiak zawm te chu a mualpho ngailo uh a hi. Pathian hi a thiangtho in a thudik a, ama ging te chun thupiak gual tak ah, a thupiak a zawp phat uh le gualchung Chuan na a chang zel uh a hi.

Thuthunglui hun sung chu thupiak leh dan zui hi damna leh lawtinna hun a hi. Thupiak zuilo te chu gawt leh sukmangthai- suang a selup a hi ban un, athiangtho lo te Temple a thiden ziang a hiu a, mimal sual bawl sîmutlo te le suang a selup a hilo leh cross a khaikang a hi mai ua, atangpi in hinkhua haksakna leh manthaina um sek maleh biak na lam a hin athiangtho un a dik tak un a et tawn tak ui.

Thuthung hun chu a hun ki sanga ah, I Lalpa Jesu hun a hung tung a hepina’n Pathian chapa a hi dung zui in, nunnem tak leh zaidam tak in chanchinpha a hun ki tak ko pi a, Israel nam vaihawm te leh Léng ten a zada mama ua, a mi Israel ten ala lawp puau ah, Pathian neilo te adiak a Gentiles te léng-gam a hung hi ta a hi. Thunei Tu te leh Juda ten a nawl tak ziak un, a Léng uh Pathian chapa chu cross chung in mihiam josia a dinga a thisan in a hun chaw ta a hi. Tichun, kuale ama gingta phawt leh athu piak zawm ta phawt chu Pathian cha sak in I um tau a hi.

Zia ziak jiak a chun, hunlui chu a beitan, hunthak in a hun sang tan, Pathian cha sak in I um tau, thuthunglui kingak na mat a thuthung thak kaihuai na leh ziltilsa hinkhua imat diu a ngai ta, Pathian cha dik tak ihi tak ziak un, ama gincha, a thupiak zawp a, batisma chana thilpiak lam diktak kalsuana, Piangthak ah, Pathian cha ihitak ziak un, Thagau thiangtho umpi na le piak ihi tau, khawvel dawi gual ahing ta lo in, Pathian thagau pawlna tawh hinkhua mat ah, a chanchin pha,khawvel muntin ah, a chanchin pha ithei na chiat ah, gentu leh petu leh i hinkhuau hi khawvel mite muding vak zing dingin, kalpakna i ngawng kawl ah, mawpuakna ei pe ta a hi. Zia na chu sem bukin ding in, Lalpa thagau chun ei chen chil ta hen. Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *