Pathian hing ging leh neitute ihiu

General Articles General Updates

Pathian hing ging leh neitute ihiu

By: PLT Vaiphei

Pathian hing ging leh neitute kumtuang thina leh gitlona apat eila tandawktu i Hukdampa’n zia khawvel gitlona lak ah huaise pen leh lau-umpen i hun tuak thut ziang kum uh 2023 banggual ah lau-um leh huaisia melmà tên thà chimit leh a huaisetàwpkhàwk pen ah ei sawisak-lup guat zing lài un, eila húmbit in zia hun huaisia zosia ah eila vèngbit leh enkawl to in Kumthak 2024 te eihun pui gàlkai ziang hi ngaitua in i kipàkna hi gèn sènlo khawp in a nasa ahi !!! Lalpa i Pathian hingzing leh danglam ngailo, thianthona leh hepina ah dim, a zàngaina leh ngilneina eila enkawl ah ziagual khawp ah hun huaisia ate eila húmbit ah Kumthak 2024 ei musaktu kiangin i kipàkna zosia leh chawihawina zosia itut ahi !!! Lalpa chu lopipen zing tahen !!! HALLELUIJAH, AMEN !!!🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

2023 kum tàwp dinga Meitei Gàl huaise-tàwp in ei baw khum ziang tamaleh, hing leh dam ah Bethlehem gan-ankuang ah gitlo-kumtuang-thina apat eihung hûkdawk dinga hung piang i Húkdampa Jesu Khrista làwm dinga Khristmas 2023 tele ivak matthei uhi Pathian hepina, zángaina, ngilneina, thilhitheina leh ei húmbitna kichiantak ah a kilatna ahi to zèl in Lalpa i Pathian hàtchungnung chu lopina zosia leh chawihawina zosia ilàn uh ahi !!! HALLELUIJAH, AMEN !!!🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Achiata kum 2023 ah Meitei Gàl huaisia i mangsepen ale ila mu khàklo leh i ngaituana lauthàwng um pen ale ila suangtua khàklo thi leh manthàina huaisia ituak kum uh nungat thei ding leh i Pathian i bangkim ah i bangkim uh lung-su-awi ding ah pan i làk thak kum uleh Lalpa ibel dik kum uh hiding in Kumthak 2024 hi i Lalpa Pathian in i umna chiat uh a thak takin ei mapui in, thatham lo ah ei umpi in ei malzawl chiat tahen !!! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Kumthak 2024 hi Lalpa’n adiak ah Eimi te leh i Nam Vaiphei te a Van malzawlna chang dingin ei kaihuai thak kit kum hi tei dingin i pauchap zing kàwm ahin, ziagual malzawlna chu Lalpa’n nang leh la insungmite zosia le hun phal piak hẹn ti ka dawisakna’u kei leh ka sunghaw un kahun thawt uh ahi aw !

Kumthak 2024 hi sungkuan kimtak ah mangthei dinga, i Lalpa bangkim ah i bangkim, ei siamtu leh lei leh van leh a sung a paw um zosia siamtu’n, a hepina, zàngaina leh thilhitheina ei musak ziakin a Min pàk in i lunggil apat in i chawihawi uh ahi !!! HALLELUIJAH, AMEN !!!🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Thudik leh thiangthona dim i Pathian chawihawi leh a kianga kipàkthu gen khàwm thei ah Lal lungdam-kum hun kipàk um hitei dingin Lalpa i umna chiat un ei umpi in ei mapui zing tahen ! Hing leh dam ah Kumthak 2024 imu uhi mi vàngpha te ihiu ! Ziagual hun mantam ei musaktu i Pathian i chawihawi uh ahi ! Lopina leh chawihawina ah dim Lalpa kiangin kipàkthu igen ahi !🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Hukdampa Lal Khrista gingtu ihiu hi i go mantam pen uh ahi ! Kumthak 2024 ahin i Hukdampa i thinlung chiat ua ei Puitu hung hi thak kit henla, tinglo ihi zing lài ua a hepina maktak mai ah eila húkdamta i Hukdampa Chamna Lal Khrista’n ama gingtute atep gual ngèi in a Thagau Thiangtho pàwlna leh mapuina’n kum-tungtàwn in ei mapui leh ei umpi in ei húmbit leh ei enkawl zing tahen !!!🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Zia Khawvel dan gual ah hin um ki unla, Pathian dawi gual, a pha leh pawmtâk leh a bukim chu la hiattheina ding un, la lungthim uh siamthak ah um in, hung danglam zaw tau un. – Rom 12 : 2

“Lalpa chung ah kinga leh, Lalpa bep suangte chu mi hampha a hiu. Amau chu tui kiang ah thing kiphu ah, a zungte lui pang ah jam lut gual chu a hiu hi. Khua a hung lum ding lau pua’n tiu in, a duate chule hing zing in a; khawkhâl kum inle lungkham lo in, gâ lo tik a nei puau hi.” – Jeremiah 17 : 7 – 8

“Ngaitia, Pathian in mi a sukdikte chu a vang uh aphai, ziaziakchun, thil bangkim bawlthei Pa thununna chu ngaitàwm kin.” – Job 5 : 17

Lalpa’n athu hing kiziak gual ngèi ahin i lèng un ei malzawl chiat tahen !!! Amen !!!🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *