INSUNG MAICHAM HI A-AL ZINGDI A HI: K.L.Muana

General Articles General Updates

INSUNG MAICHAM HI A-AL ZINGDI A HI:

K.L.Muana

Insung maicham hi, khristian Inkuan a ding in, i nisin hinkhua ei chawmtu a hi ziak leh Pathian gingtu khualzin i hi ziak un,a pawimaw mama hi. Ama tawh ikitimat nau, thagau lam ei chawmtu a hi ban in, acha ngai nat leh huntin ah akipawlpi na a hi ziak in, a mi tel chuam te chu, amalam uh hin khua kalchawi dan a lam hil a nawp te zia insung maicham hin ala hilzing sek ahi. Zia Insung maicham chu Lapan a kumtuang lemguak chu a hi zing a hi, tichun thawn lo in maicham kithawina chu a bawl zing sek ding a hi. Zia chawiching te chu tamlo zuk tak lang hi tiu.

Zia maicham chanchin hi ihiat thei diakna ding un Genesis 8:20 achun Nova leh a Inkuan te’n Lalpa a dinga maicham a siam imu thei a, Ararat tang ah Lawng a hung ki ngak a khan le sathiang zosia leh vacha thiangtho te haw kha le maicham in alan a hi.

Chun Gen, 12:7,8 na akhan Abraham in Lalpa a ding in maicham nivei a siam kit hi. Abraham chu Haran gam apat gamtiam gam a sawl ding a guat akhan, asuan apak te ako khawm ah, zia gam chu lua dingin a tiam hi, Gam tiamgam atun ua khan le Pathian a dinga, maicham nivei a siam a hi.

Thuthunglui leh Thuthung thak Pathian chunga kipakna ahem dana atuak hun ua ahem! Hung tak te inle Insung maicham a siam sek uh a hi. Zia gual bawk a chun Josuan gam leh nam din mun a siat a phat hun inle, maicham a siam sek hi. Insung hi henla gam leh nam puksiat hun inle, i din daw kit thei na ding in le maicham hi a pawimawi pen a hi, chuleh a mipi te hin le zia Pathian kianga maicham bawl ding hi a dawisak a, amobo, Insung din mun ki bangkimlo ihi ziak un, eima phak tawk tianga maicham chu bawl chiat a phut hi.Pathian biak leh leh ho hi inawp chun, hun lem chang lo a um puan, a hin a ngaisak lo te a ding achun suanlam siam aum thei hi. Pathian hiatzing a kilan zing ah, hunsin amaicham bawl te chu a mualpho ngai puau. Zia ziak a chun mihing damsung hun chawmcha i nei sung inle, pak tak a I um thei na ding leh a kumtuang lemguat chu i chan thei na ding in, thudik leh ginum na tawh, Lalpa maicham bawl zing ding in Lalpa’n ei chial a hi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *