Kanam Vaiphei,Social Media

Mark 13:13 apat zillai

Gospel Sermon

*Keima min ziakin mi zosia muda hi’n lau; himaleh, a tawp tiang ah thuakzote chu hukhin in um in au*
MARKA 13:13

Jesu nungzuitu,ama mi thiangtho hina ziak in khawvel mite, Kraws luldan hephalo te apat in mudahna, khenchuamna, musitna, demna leh nuizat sanna i tuak kha ta em? Pathian thu dik tangko pi ziak in setan apat dona i tuak kha ta em? Ei dotu, ei melma kua hem le helo a um ihi khak chun Khristian kiti mi lungsiat um mama hiding ihi aw unau! Khawvel politics chiadan achun vang kuama zawk panpi neichuamlo, neutrality kiti umthei him in a, hinla Pathian thu in vang zia chu a um theipuai. Jesu a ihilo chun setan a ihi mai hi. KHAWIZAWK ahem latel ding?

Pathian hepina leh a Thagau Thiangtho zal bep in zia leisiat a haksatna, thepna, sukgentheina,musit leh engbawlnate leh adang dang chu Hukdam chate chun zo to zel ding ahiu hi. ZOSA Jesu zalin. AMEN

By:GL.Muana

*☦️KHRISTA LALPE’N SEPAITE ☦️*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *