GL.Muan Neitham

LUNGTHIM ENCHIAN By: GL.Muana Neitham

General Articles General Updates

LUNGTHIM ENCHIAN

Aw Lalpa , ei enchian in la ei patep in; ka lungthim leh ka ngaituana enchian in
SAM 26:2

Ka Lungthim, ka ngaituana leh ka lungchang mu chian, hechian leh enchian zingtu chu BIBLE a Pathian hi ahi. Pathian kiti, nawp dan dan ah Pathian min aki gensek, zakmaw leh dukdaklo taka Khristiante kiti ten Pathian itisek uh hi,Khawi a Pathian ei diam? Gingloten Pathian min amawk gen gen sek gual mai mai ua Pathian Pathian ti i atam diam maw?!

La Pathian dik tak la hechiam em Unau? Za um ahi dan i ngaitua kha em? Dik tak leh Thiangtho ahidan i ngaitua kha sek em? Hepina tawp nei leh Thudik a vaihawm ding ahilam i ngaitua khasek em?

I lungchang…i ngaituana…i lungthim ENCHIAN tu chu Lalpa Pathian ahi. Pathian ma ki suanpi ding bang i nei em Unau? Kidak um tak leh buak i hilam kingiatua kham mama ahi.

Pathian biakna dik, ginna dik leh Pathian mu a bang gual ihi iki hetna ding in…KUA HEM PATHIAN, KUA HEM BIBLE A PATHIAN HI HETCHIAN A POIMAW MASA HI

I biak, i gin, i muan, ikinepna leh iki ngákna Pathian hechian dingin..PAUCHAP zing hitiu..AMEN🛐🛐🛐
@GL Muana

☦️KHRISTA LALPE’N SEPAITE ☦️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *