LENG HEZEKIAH LEH GINGTU HINKHUA (Isai, 36-38)

General Updates Gospel Sermon

*LENG HEZEKIAH LEH GINGTU HINKHUA*
(Isai, 36-38)

Leng Hezekiah a lal kum sawm leh nga tin kum chun, Judah gam ah khawpi kul ah ki-um zosia bulu ding in Assuria lengpa Senakherib chu ahung kuan ah, a la zo ngal ziang ta’n; Jerusalem do ding in Rabshakeh leh a sepai tamtak te a sawl dawk ta’n, Leng Hezekiah chun Rabshakeh tawh ki ho ding in Eliakim, Shebna tawh Joah chu a sawl tai.
Assuria lengpa’n sim maw tak leh ama khut apat hukdok thei leng leh pathian umlo ahi dan te a la gen ta’n, zia chu Leng Hezekiah in ala hiat phat in, a puan te bawtthek in saidip puan sil in Lalpa in ah chun ava lut ah lungthim ah thasia tak in Assuria lengpa’n Pathian hing hosia ahi dan te gen in a pauchap tai.
Pathian in a pauchapna chu ngai thak piak in, a suak Zawlnei Isai chu sawl in Assuria lengpa vauna leh demsiatna te chu lau lo ding leh Pathian in Jerusalem chu Assuria te khut ah pia lo ding ahi thu ava hil tai.

Pathian in a gen gual ngei in a bawl ta’n, Assuria te chu Pathian vansawlchak te’n a vado ziak un lau in a gam lam un a zam tau a, a lengpa’u chu a pathian uh Nisrokh a holai in ama chate mama’n a vathat tau ahi.
Zia hun lai ah chun Leng Hezekiah chu thivang in damlo in aum a, Amos chapa Jawlnei Isai chun a kiang in Ziagual hin ava gen hi. “La insung sutup in thi ding la hi ta ngalin, damdok talo ding la hi” ava ti’n; Zia phat ah chun Hezekiah chu thase tak in bang lam nga’n Pathian kiang in a pauchap ta, nidang ah Ama mitmu ah thilpha a la bawl dan te, Ama â ding ah a ginum dante gen in ha ka in a kap tai.

Zia phat chun Lalpa’n Isai chu sawl kit in Lapa David Pathian chun ziagual hin a gen hi vati’n atia, “La pauchapna ka la he ta’n, la mitthi tui te le ka la mu tai; la damsung kum 15 hun belap piak ding ka hi” ti’n a vagen a, Dam ngei di a hi ti hiatna ding inle teptena a pia ahi. Hezekiah chu Pathian in a gengual ngei in a damdawk tai.

Zia hunlai ah chun Babulon lengpa chapa Balada chapa Merodokh-baladan chun, Hezekiah damlo thu leh damkit thu te a la hiat ziak in a kiang ah thilpiak tamtak tawh palai a sawl ta’n, Zia chu Hezekiah chun kipak tak ah a la lamtua in a nei gothil kawina zosia chu a la etsak tai. Zia thu ziak ah chun Zawlnei Isai chun “La lal in ah um zosia la pu leh pate’n a la khawlkhawm uh tuni tiang ah umte hi, a leng ah Babulon gam lam ah puak manna ding ni chu hung tung ngei ding ahi; bangma cha khel hilo ding ahi. La chate khenkhat le puimang in um intin uh, a til uh get in Babulon lengpa na sem inau a va ti ta ahi.

Tulai ah gingtute hile Hezekiah gual ahin, i melma ei sang ah hat te’n a hun vau ua ei hung nawchep phat ua leh kingaitawm tak ah Pathian kiang ah kipelut in a panpina dawn leu hin ei panpi ngei ding