“KIGING ZING AH UM” Aziktu: Pu Ginlalthuam

Gospel Sermon

“KIGING ZING AH UM”

Aziktu: Pu Ginlalthuam
Lalgin Inn
Mualngat Innpi
Khualzinna Gam.

Simtute zosia laleng un Damna CHIBAI🤝
Tulai khawvel i thil vellai in a chiadan mansua in,khawvawt leh a lum dan,nisat, guazuk dan ziangle mumal umthei talo in, lungkham beidawn um tak khawvel chuh ahi tai maw…? Mithiam, miching, vaihawmtute leh nam zosia lungkham beidawn mangbat nate, ziana chung achun mihingte hinkhaw hin chin leh chai nei nawt loin, chuleh sakhua daan ziangle hawi tak chah chiapi a zuithei ki um talo; lungkhamna huaisia RAPTURE chuh hungtung ziang taleh bang itih tah diam ?
Maleh, ei gingtute I Lalpa Jesu Khrista in kiging zingah um dingin, Luka 21:34-36.na hin……!
La lungthimteu chuh nek papna leh zu duna, zia khawvel damsung ngaituate ah la kisuk buailai tak ua leh la kigin loulai tak un ahung tun phut ziang lona dingin “KIGING ZINGIN UM UN”
Lei chung ah chengte chung ah hin thaang ah awk gual in hungtung phut ding ahi ngal ah.
Kiging zing unla, zia haw zosia chuh la pumpel ua, Mihing Chapa ang ah kipak tak a la din theina ding un PAUCHAP zing un, a tia.
Lungkhamna huai sia tak tuak lo dingin ei Christiante, itaksa chuleh ilungthim kisu thiangtho zing hitiu e. Lalpa’n a thu ei malzawl piak ta hen….Amen.
🌷🌾🌸🥀💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *