UNAU KI HOTHEI DIAL DIAL

Gospel Sermon

🙏UNAU KI HOTHEI DIAL DIAL🙏

Bible changtel: Sam 133:1-3.

Aziktu:
Pu. Ginlalthuam Vaiphei
“LALGIN INN”
Mualngat Innpi
Khualzinna Gam
(LALPA A AHI)
PO/PS Moirang-795133.
🙏🤝🙏🤝🙏🤝🙏🤝🙏

Tulai khawvel beidawn, lungkham, mangbatna gam ahin mihingte hindan, khawsakdan chuleh lunggel dante hin phatlam sangin siatna lam ah hin mihiamte apuk zung zung ta mai hi.
Ziachun hepina, lungsiatna leh kihotheinate dai hiai hiai in malai pi leh pute khang abang tapua e, khangtou ikisak lai un akhangsuk zawk ihih kha diam ?
Unau, kihothei tak muding avang ma ma ta ahi. Innsung kikhenlou dinglai, innsung kikhennate, khaw/veng innsak innthang kilem nuamlou in, ho leh biak, phung leh chaang ah kibung khennate, mani masial in eima lawkna ding ahi pawule ; siamtu Pathian ziangle lau talou, puitu lawi upa, khaw Hausa, mithiam miching chuleh nautang……
Zia gual khawhetna diklou tak tawk nisin hinkhaw mangzing ihiu chun Pathian malzawlna bangtin imu/ idawng ta diam ?
1.Innsung khat kihotheilou ziakin, kipawl nelna umtalou, ki gal et tua gial gual in haksat gentheina malzin gual in ahung tung sek ahi.
2.Khaw/Veng sung kihotheilou ziakin kipumkhatna ah um tapua, mite musit,simmawna akichan khawlo ah khandi gual takin a kikhangtou thei ta puai.
3.Namsung kihotheilou ziakin gam govt.pa leh namdangte hiatphak ah kitingzo tapua, mipite genthei liangvaina atut ban in, pau leh ham kibang hinapin Bible leh Labu ziangle mangkawp thei lo in, mani kipilsak pilna dik lunggel aum ta puai.

Awle, unau kihothei dial dial ah chenkhawm ding hih lung in lagel kha him him sek em ? Ngaitua tia, mihing lamkai ah la et laisia chuh mitawh kicham/kihotheina hih um theilou him him ding……. Himaleh Pathian enzingtute chuh mitawh kihotheilou/kichampilou ah um ngai puau e.
Chun pung(watch) kitihih mizosia ah a kituak suak diak puai maleh ah buttu/aneitu ten Radio hun(time) tawh azuk hektuak chiat uhle a kituak suak mai hi.
Ziagualchun, innsung,khaw/veng sung leh namsung kituak taka kihotheina ding chuh nang leh kei lunggel ah um ahin, amasa pen in gitlo ngaidam thupha kichawi tua chiat leu hin Lalpa’n malzawlna a piak kumtuang hinna ding KIHOTHEINA chuh ima maw pen uh hilou ding ahem ?
“NGAITIA, UNAU KIHOTHEI TAK AH CHENKHAWM DIAL DIAL HIH A NUAM IN, APHA NA LAWM LAWM E…!
LUCHANG AH SATHAU MANPHA TAK KINUH, ARON KHAMUL AH LUANG SUK, A PUANAK CHUAL MAWNG TIANG AH LUANG GUAL AHI.
ZIA CHUH HERMON DAICHIM ZION TAANG AH KESEK GUAL AHI. ZIA KIPAT CHUN LALPA’N MALZAWLNA APIA, KUMTUANG HINNA DING IN”.

Simtute zosia LALPA PATHIAN in malzawl chiat ta hen.
🌷🌻💐🌹🌸🌺🌼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *