JESU’N AMA MITE PUI DINGIN HUNG DING AHI

General Articles General Updates

JESU’N AMA MITE PUI DINGIN HUNG DING AHI

Zia khawvel pakzu chawp ah khuasa,buai ati buai zing ding in Pathian hukdam chate kihilo ahi. Khawvel go atam theipen khawl khawm ding leh Pap leh du am tak a saphu gual ah ei nawpsak na ding geel ah kua sua sua ding in Pathian in ei nutsia hillo ahi. A Thupiak zui ding leh A Gospel chanchinpha tangko piding in ei guat leh Ko chuam te chu CHRISTIAN te ahiu hi. Tunichan ahin Jesu Khrista ading in bang gual in leh bangti tiang in hiatpitu(witness)in i pang ta em ti hi mani mimal chiat ki dawtna ding poimawtak ahi. vak ki ngaitua pha tiam hitiu aw. Jesu hiatpitu malak salak in Jesu leh Christian ginna su zalak tu in i pang zaw kha khato diam maw Unau?!

Ahung vak tading Lalpa Jesu’n van Go khawl khawm ding in ei dawi hi. Nang leh kei ading a mun siam a chiapa LALPA JESU thugen hi thawnlo hial ding ahi. Zion chate chu ahiuleh vang amau hukdampa Leng Jesu hungkitna ding thîl zing in zia leisiat gim gentheina gam hi nutsia kal ngakla in,van khawpi tual nuam lungdawi cheng kimna mun achun Tanpa pak leh chawihoi hun ding a thiil zing un ahi…

Nang uh â ding ah mun ka siam phat leh hung kit ing ka tin, ka kiang ah um dingin hung pui ding ka hi, ka umna nang uh le la umtheina ding un
JOHAN 14:3

And when (if) I go and make ready a place for you, I will come back again and will take you to Myself, that where I am you may be also
John 14:3 AMPC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *