KL.Muana Vaiphei

HEPINA LOCHU KUAMA THIL BAKIN

General Articles General Updates

HEPINA LOCHU KUAMA THIL BAKIN:-

Hepina na hi chi tam tam tak a um hi ahinla,heipna josai hi gen jolou di ihi jiak in Agape itna ( heipna) bak khat tuni hun ahin gen la cheu la ka nuam a himahleh heipna bukim chu gen kim jolou di ka hi jiak in lei hiatthiam masak uh ngai di ahi.Ki hepina
1.khat na chu Pathian heipna ahi
2.Mihiam te ki hepina ahi 3.Gitlona bawl dinga ki hepina ahi khut hi.zia hepina chithum te chu ei a ding a pachuam di leh siam te Pathian a ding a bawlmakmawh khat bep hi chawmcha vak tak lang itiu jia chu mihiam I khualjin lampi khat vak ngaithakhawn itiu awke !

Pathian in a thilsiam te lak a,ama kibatpi mihiam te hi a lungsiat in ahepi a,thunun na leh thep ahi nung tiang in akan than taksa leh thagau a suse thei josia lak apat in in a veng in a um pi a,gam thisan a ki thawina te leh a malzawl na chi tin in a jang buk jing hi Leng David ngei in le 11 Samuel 7:18 akhan Lalpa mihiam hi bang ka hiu a,ahi em jia gual lawm a kei leh ka in kuan un lei kankhan le umpi atia chun psalm 8. ngei a Khan le Pathian in mihiam te a kanthak thu leh a chawihawi leh lopi a sak thu imu kit ahi. Jia bep lo achun vangchung pen leh tuisuagiat lithuk pen tiang a Pathian in a Muthu leh imu ban in Lalpa la kiang lou a khawitak a zammang thei di ka hem ti a kaathawm tamtak imu ahi.

Pathian in ei hepi gual un ei mihing te hi le khat leh khat iki lungsiat a ki hei pi di ahi chuleh nek lou chak lo lungdawn ni leh ki panpi a ki sawm dawk hi ahi bep chu hi lo in kap te kapi a lungai te lungngai pi ding chu la leh hin na ,nei leh go ti tak ki,midang te a dinga ihina piak di a ei ading a hing ta lou a midang a ding hin dinga Pathian in ei dawi leh ngen ahi chuti ahi chun Pathian kipakna tak hinkhua leh midang te Lalpa Huang a pui lut Jolo di hiu .

Zia gual a hepina awgi he leh jui ten chu a mihiampi te le ahepi ngei di ahi jiak in, Khrista thupiak jui bukim nailou te leh chanchinpha henai lou te kianga a nei leh lam,athiamna leh apilna chu mang in gitlona khuk a pat hukdawk ding in pan alak chiat diu hi Khrista hepina jal a ihi mawkmawh uh leh I leibat uh ahi tai ” ka hin nang an ka piai nang bang lei pediam ti hi dawtna tawpkhawk ahi tai.

Zia gual khawp a hepi chu chasak a,a um kit thei na ding a zawlnei te mang in a chapa changkhat nei sun a,atat kit ding thu a puang lawk ta mai chu a hun ahung tun phat pathian hinna chu khiak la kham a ngailou in mihiam hung chang in genthei liangvai tincheng thuak in a chate chu kalvari tang leh lugu mun in a hung tan dawk ta ahi.zia gual khawp a Pathian hepina naksak lou a setan leh a nungjui te thugin leh thepna jui te a dinga chun lungdawn na tawpkhawk hung tung di ahi jia chu Lalpa ngei in le ataksa ngei leh a zawlnei- mithiangtho te mang in a hung puang ta ahi.zia hepina thupuan naksak lou te chu khawvel leh hun hung tung ding thil lau umtak hung hi di ahi jiak in,ahunlai a ,ahepina awgi hi dawng hi Aman kitu lut chiat tai tiu.

Awle,Pathian in a hepi na thawn luau liau ei sual a mang thitanung eitak ahi tak man in jia hepina chu I leibat lianpen leh chungnung pen ahi tak jiak in hepina thawn ,nei leh go taksa leh thisan a dit di hi lo hepina na ma a dit kit ding ilungthim bawllawh te lipthan hepina bep tawk ama lungsiat na awnem chu sang chiat ding in Hepi na pakcha leh lungthim tawh ama kiang lam zuan chiat ding in hallelujah paktak Pathian hepina tawng nem chaang ding in ka hun ki lut ui ,la hepina awmphaw tawh ei la lam tua in Hossana Hossana Lalpa chu pak leh chawihawi in um ta hen Amen.

K.L.Muana Khaute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *