Vaiphei Community Centre Compound ah Solar

General Updates Politics

11th July 2021 | Kanam Vaiphei

Zani chun, Vaiphei Community Centre, Compound, Bethel Veng ah Solar light thua in ala um tai. Vaiphei People’s Council (VPC) in thusua ki mu dung zui ah chun, zia solar light hun thua tu hi I gam a ding ah nasem hoi ah kigen ama chu kua dang hi lo in, Pu.Ginsuanhau Zou MLA Singngat, Chairman MANIREDA & MTDC ahi dan thusua chun atak lang hi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *