EI LEH EI KI DO CHU MANTHAiNA A HI: ( Mark 3:20-30) -KL Muana khaute

General Articles General Updates

EI LEH EI KI DO CHU MANTHAiNA A HI:
( Mark 3:20-30)

-KL Muana khaute

Unau pang khawm chu a ki tuak un a sep nau zosia’n a lawting sek ui, amahvang Inkuang ki tuak lo te chu buaina leh haksakna, thimpi gual in a chum a, lawtin na him him a nei puau a, Insung in le lîmna a um ngai puan, khawvel leh thinung tiang a, thagau lam malsawm na leh Pathian guat van khawpi chu a lua diu ginchat a a um puai. Zia ziak a chun Insung kituak, khawtang kituak leh Pathian in a siam khawvel hin siamtu dawi dan a hinkhua mat ding hi, Pathian in ei phut a hi, zia thupiak zui lo tu te chu khawvel a hin le ki pak zing thei puan tin uh! van khawpi a chun mun nei lo ding a hiu, ti I Bible in kichian tak in ei gen a hi. He tasa Pathian dawilo chu bawl chu amau thun thiamlo chang ding a hi mai hi.

Zia I Bible chang tel Marka 3 : 20-30 sung isim a hi chun Insung, mimal kituak lo imu, chuleh manimasial ziak a ki ai-lawnglo, kituak lo leh kina a um thu tamtak agen ah, Zia te chu bang tik lai in le, aki tuak ngai puau ah, lawtinna le a chang ngai lo thu imui, Zia ki tuak lo Nate chu haisan ah, mihiam dan leh Pathian dan a zui uh chun, ki tuak na leh malsawmna a chang sek ui ti thu imui. Zia ziak a chun, khawvel a mihiam te hi. Lalpa mithiantho te i hiu a, thiangtho zing di leh a ma loipi na, sulang ding a siam i hi ziak in, khawvel mu a Pathian lopi na sulopi ding in, hunsin in mit-thi pawt ah, la hung kile, amana sem a Pathian Hina suang ding in a hun ngak zing a hi. Awle, unaute i nunchang siam pha chiat in, a ma kianglam zuan thei ding in, athagau thiangtho in ei pui zing ta hen!

Setan leh ama leh a ma kido ta leh bang chuam semdawk diak puan tin, mangthai zaw dinga a hi, mihing leh mihing a ki do le a suakcha a um lo gual in, Setan le a mau le a mau a ki do uh chun, a mang Thai ui. Ahinla mihiam hi Pathian in ama kibatpi amagual ngei a siam A hin, Hû apiak a hi ziak in thilsiam zosia sang in I chun nung zaw ding ah, a siam a hi, chun siamtu Pathian chun khawvel gamtin a chanchinpha gen ding ah, a dawi bep Hilo in a Pathian Hina sulang ding in a dawi a hi, zia bep chu hi lo in, thinungtiang ah, a kianga chawldam ding leh nuntawp umlo a leng khawm dinga a lemguat te chu i hiu, Zia ziak a chun ama dawi dan hawl ah, ama ki pakna tâk, sem ding in, a hun chial ah. zia chu zui chiat ding in, ki nepi la hiu.

A chung a igen tak gual in, gam leh nam leh mihiam te hi, Lalpa a ihiu ah, ama kianga kitulut zing in, i gam leh nam hi I siam diu a hi, Gam leh gua hi Pathian a malai Israel te ngei kha, Pathian a hiatmil phat uale a gam uh a chan sek ua, ama Lalpa Pathian ako phat tak ua le gam a nei sek kit uh a hi kha, zia kha hemil lo in tuchung Meitei taw gam iki chu nau a hin le, ihatnau zosia, ipilnau zosia leh Pathian pilna taw pang leu hin, igam ki chu hi zou ngei ding in Pathian kiang ah, dawn zing kawm in, sam hitiu, Lalpan gam ei pe ngei ding a hi, hattak leh hangsang tak in, ki pum piak in, I malma zektan lo te hi, Lalpa thahat na’n zou in, i gam hi lua ngei ding i hiu, zia hun tak chu le, ‘ZION LÂ’ lem hitiu aw! Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *