0ffice of the. Vaiphei Literature Society Manipur , HIATSAKNA

General Updates Politics

0ffice of the.
Vaiphei Literature Society
Manipur.

HIATSAKNA
15th July 2022
A hung tung di Date 23 July 022 (Kigin ni) leh VLS Managing Board memberte zosia leh Mil
Vaiphei teacherte zosia
kimêl hiat tuana leh Vaiphei Pau matdan chungchang gen khawmna nei ding ah vai guan a hi.Zia hun ah hin
ankuang up khawmna le um di a hi ziak in VLS
Managing Board memberte zosia leh Mil teacher zosia hung pang kim tei tei ding ah chial leh hiatsak i hiu.
Vaiphei pau thumal umzia leh thumal gawp di khen di ,spelling chungchangte
buaina neiten le lekha ziksa’n hun keng chiat leu hin maban thil di ngaituana lemchang ina.

A hun: 10.00 A.M
A mun: C.T.S.High School
T.Khawvaiphei
Torbung.

sd/-
( TONGNEILAL)
secy
V.L.S.

NB.A hung pang thei di zosian Date 21,july 2022 tiang in zia group ah hin ki hiatsak leu hin phana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *