Zingpha. I Lal Jesu min in chibai🤝

Gospel Sermon

🙏🏻🙏🏻
Zingpha.
I Lal Jesu min in chibai🤝.

17August2021.
(Sepkitni.)

Pathian thun kipawl khawm kit hi tiu.
Mi hing hi bang ahi lawm kawm ah, la het zing sek a. Mi hing thithei hile la kan thak sek a hem?
Sam 8:4.

Ka dam sung nikhua chomdan hezing inla, mihing chate la siam gina paw na maijen e!
Sam89:47.

A thithei mihingte lopi tak in, um zing thei pua’n tiu in; a thi pai ziang ding gancha gual bep a hiu.
sam 49:12.

Lalpan a thu ei malsom piak ta hen.
Amen.

Damlo te damna, lusun lung ngai te thamuan na Lalpan hun um pi chiat ta hen.

Jesu tawh hun mat nuam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *