Zingkal pha, I lal jesu min in chibai

Gospel Sermon

🙏🏻🙏🏻
Zingkal pha,
I lal jesu min in chibai🤝.

16August 2021.
(Seppatni)

Pathian thu thiang tho sim khawm kit hi tiu.

Aw lalpa mihing hi bang a hia ngaisak zing la hem? Thi thei mihingte hi bang ding ah la ngaitua zing sek?
Sam144:3.

Van ah kal to leng la, zia chun la um ngal a; sheol ah lupna bawl leng la, zia chunle la um ngal a.
Zingtha jak in tiusuagiat tawp pen ah va um lengle, zia chun la khut in ei la tuzing la tin, la khug changlam in ei la tudet zing ding la hi’ngal a.
Sam139:8-10.

Sim tuzosia lalpan ei malsom piak chiat ta hen.

Amen.

Damlo te dam na, lusun lung ngai te, lalpan tha muan na hun pe chiat ta hen.

Lal jesu tawh,
um nuam leh sep nuam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *