Zillai Chongkhojou Block in kipak thu gen | KIPAKTHU GENNA

General Updates Politics

25th May 2021 | Kanam Vaiphei

KIPAKTHU GENNA

Zillai Chongkhojou Block guanggalna nuai ah May 24, 2021 ni khan Chiangpi khua ah Covid-19 Vaccination drive kinei chu Pathian mapuina tawh lawting tak ah nei zaw a hi tai. Zia lawtinna ding ah panla zosia chung in kipakthu ka hun gen ua, a biktak in –

1. Dr Paulunmang Vaiphei, District Family Welfare Officer, CCpur (Vaccine bawl theina ding a pan ei lakpi)

2. Dr. Robinson Lalnunpuia, MO Henglep leh a staff te (tawmngaitak ah a mun ngei ah hung ah vaccine hung bawl)

3. Pu T. Manga Vaiphei, Ex-Minister (Sum leh pai ah ei kithuapi)

4. Pi Ngaikim, Social worker of T. Munjang (Sum leh pai ah ei kithuapi)

5. Pu Kh. Benlian Vaiphei, Social Worker (Sum leh pai ah ei kithuapi)

6.Zillai GHQs a pawimaw na zosia hung kithuapi leh taipi

7. Area hausa zosia’n support ei piak ban ua a kul leh pawimaw dan ah ei kithuapi

Zia cheng ban ah gari hung tuak Pu Vungneilun, Pu Lunlalpui leh Pu Kamlunlal te chung inle kipakthu ka hung gen ui.

Pathian in midangte sawmdawl zel thei ding in a malsawmna tamtak hung zang vuk zing hen ti ka dawt nau a hi.

Chun, zia Covid natna hi bei pai ding dinmun a hilo ziak in kiven thiam dan zil in, gamsung hotute zilsakna ngai pawimaw ah ei ma leh gam damna ding ah mimal tin inle hitheina chiat ah panla ding in ka hun chial sawn sawn a hi.

Pathian in i gam uh hipi a kipat damna pia henla, masawn zaw leh khangto zawn a mite pui ta hen!

Ka kipak hi.

Sd/-
(HATTHIANCHOI)
Gen Secretary,
Zillai Chongkhojou Block

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *