KL Muana Vaiphei

VANGAM LUA DI TE CHU KI PUMPIAK TE A DI BEP A HI

General Articles General Updates

VANGAM LUA DI TE CHU KI PUMPIAK TE A DI BEP A HI

By- KL muana

Tangval Hausa thusawm piak zui bukim, kochuam, khawtang leh mihiam te a ding ah pha ma ma ngal ahin Jesu a ding a chun a ting zo ta pua, a hausatna leh thilpha tam tak bawl maleh a nei leh lam zuak ah mi gentheite piak ah Jesu nungzui a cross put di chu thil haksa ma ma ding ahi.

Jesu’n mi hausa kiang ah a dawt leh angek chu sum ah pa sang in a lungthim, a ngaituana thanghuai du- amna dim, mihiam lui lungput ah neite leh pharisaite gual ah dan mai zui ahidan a muchian a, la nei leh lam zosia mi gentheite Ian inla ei zui in atia, ahin a ngaituana a hung danglam ah a lungthim a hun ki sang mai mai tak in a nusia ta ahi.

Mi lungthim hausa, Pathian ah ginna dettak leh muchianlo te Jesu zui mai hi thil haksa hilo maleh thil hithei ahi. A gen zelna a chun Sangawngsau, Sabiltung van gam a lut sang in sabiltung pin hawm ah a lut bai zawn ah ala ti hial ahi.

Zia a chung ah tekakna tawh ei ma christian khualzinte mu dan leh hiat dan nei leh Pathian gingcha Ama ah kipum piak mailo chun gamtiam gam chu tun haksa ma ma ding dan ahi.

Jesu nungzui ka hi ti ngal ah ginglo te’n Pathian lopina eima hinkhua apat a mulo a I mihiam chanpite I hepilo chun bangtik lai ale I mu ngai Pathian hepi leh pawm thei di I hiu em? zia a chun thilsiam zosia I hepi chun a siamtu pa le I hepi thei pan di ahi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *