AWTCHA-KIN’ Exidus 20:17 By: KL Muana Khaute

General Articles General Updates

AWTCHA-KIN
Exodus 20: 17

-KL Muana Khaute

Pathian in Moses kianga mihiamte zui ding, hinpi ding a thusawm piakte lak a pawimaw ma ma khat chu ‘Thangsia-kin’/ ‘awtcha-kin’ ti hi ahi. Zia thupiak hi mihiam sual a puktasa a ding ah zui dik chu haksa ma ma di chu ahi. Ahinla, i zuilo chun Pathian dankal leh a cha thununlo chu ki hi mai di dan chu a hi mai a, zia zui ding achun gingtute iki singsak chiat uh chu ngai tei di i hiziak un, zui zo chiat ding a ngai chu i hiu.
Zia thupiak zuilote chu Moses dân achun, suang a selup ding i hiu a, zia sal achun ganthisan ah ki thawithian theile ala himai thei, a hivang in a chapa Jesu thupiak apat chun suachatna ding lampi a um thei him him puai. Awchatna leh itthikna hin mihiam ngaituana sual in ei puilut ta sek ahi. Zia do-gal liantak apat ki chintupna ding in, ei ma ah um ‘Pathian Thagau’ tawh a ma zawna ei piatu thagau tawh i pankhawplo chun zawgual ahita puai.

Awle, zia thupiak awtchalo ding a ei thupiak hi, I zaw theina ding un eima ki thununna leh Pathian panpi nalo achun, mihiamte nan gual hilo di ahi. Zia zawna ding achun, Pathian kianga kipumpiakna a ngai ta ahi. Amasapen in, eima ki thununna tawh Pathian kipumpiakna thianthona bukim tawh I chenkhawp mailo chun awchatna leh chantawk ah lungawina hi mihiam a dinga chun thil hitheilo leh zaw gual ahi puai.

Zia a chung ah Pathian in Moses kianga a thupiak ‘awtchakin’ ti thugûn hi I hinnau in nei leu hin, eima mimal le kipak in tin, zia gual bawk achun, i mihiam chanpite le lîm leh leh kipak in hinkhua mang ding a hiu. Siamtu le kipak ngei di ahi.

Thupiak zawna hi ki-chang taleh khawvel ah dodal le um puan tin, gam khat leh gam khat ki do in, mipi nautangte le lungngai beidawng kial leh chak te um talo ding ahi. Khawvel hi limna leh kipakna pak-bang hung lun thak in, Pathian le a kipak ngei ding ahi. Khaile unau, Lalpa thupiak hi zui chiat leu hin leimun hile vangam hun chang ta mailo di a hem? ka ti vawng vawng hi.

Alelam achun, Pathian melma Lucifer a um ah, ama chun khawvel leh a sung ah, umte hi suk lungngai him him di hi a thiltup chu ahi. Himaleh, a tawp ni tak leh Pathian in ama leh a nungzuite chu tawpchin umlo a pai leh gawt in gualzawna chang thotho ding i hiziak un hinlai damsung bang haksakna leh gim umna a hung tun in thuak zo tak in kunglam chu del tun tun hitiu. Zia leisiat hansedawng tasa hi thununna tawh zui galkai ham ham hitiu in, Jerusalem thak siam guai tiu. Zia chu Lalpa lunglam a hi. Zia haksatna zozai chu mualsua ding in Lalpa’n ei puizel ta hen, Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *