THILPIAK THU A KA PAWMDÂN TÂNGPI: -KL Muana Khaute

General Articles

THILPIAK THU A KA PAWMDÂN TÂNGPI:

-KL Muana Khaute

Tulai khawvel a hin kochuam leh khawtang a Thilpiak a thulamlêng,ngaidan tamkhawp hiat leh mu a hung um deu deu in ka hiai, zia chung chang a hin Kenle ka ngaidan tawmcha ka hun tuak nuam hi.

Malai ipi leh pu teu khang a pat thilpiak ah liangvaite gualpha leh panpitu hi ding ti a iki ziltil gual bawk un,khat leh khat ki panpi tua in hinkhua Ila mang un, lemna muana leh masawnna-kilungsiatna’n ilak un na a sem a,dam man um le isa, chuleh thilpha tamtak sepzel le ilung-gûl uh a hi.

Zia chu tawh ki zawitawn in genthei haksa te panpi na ziak leh khawtawng kithuapi ziak a mi panpi tu hiziak in, ah In-gap tai ti a um nai lo in ka hiai, Zia sanga a chun migenthei te a panpi ziak in a suan a pak teu Chungkhuan a huai in,michungchuang a hi tau ti khanglui thusim gen di a tam ma ma hi.

Ipi leh Pu te ei Jil tilna leh I Bible in ‘THILPIAK’ chu a ei la zil til na teu hinkhua manglo, zuilo hi chu khawtang a le mi buai um a hi nuam veu ui. Khawvel a thil umzosia hi Pathian siam a hi gual man, mitin ten mimal- khawtang leh kochuam(organs)a ding neikham kham thaw dinga ngai chu ihiu, a bang chu hita leh ithil piak chu a mang tuten a matna di dik tak a mat lo chun ama chu a lawsam a hi mai hi.Thil josia hin chiadan a nei chiat gual un Lûi (tui) hi le a Luan di gual a luang lo bang a hem khat in a tinkawi a hi chun a luanna chu a kilâmdang thei hi. Chia dan pangai susetu chun a ga chu a luak di himai lo di ahem ti hi ka mudan a hi.

Chun midang te kianga I nei igo a hilo leh malzawl na ichan te midang te I piak hin ei sukipak a, a mau le zia ‘THILPIAK’ a dawn teu chu kipak zing kawm in midang te panpi ‘NAWPNA LUNGTHIM’ a nei sak hi, mihiam te hi a bûng a umkhawm leh chenkhawm ihi ziak un I nei leh lam kipiak tuana hin kingainatna lei ei siam bak in, neitu hina ,kisunglai changsakna le a hung hi thei hi. Zia ziak a chun! ‘THILPIAK’ thu a hin a pelo te le he thiam zing pum a i ki phal dan dan ‘THILPIAK’ lat chu a gimtui diak in ka hiai.Thilpiak ziak in kuama dem leh pampai puai tiu Thilthawn piak in Pathian lan zo puai tiu.

Khaile,a bang chu hi tale mihiam chiadan phungpi leh Pathian lemguat dan hi ei mimal nan zawgual a hi pua hun leh phat a chia dan dungzui a mihiam ihina ei ma ki thunun a mipi leh Siamtu guangal ngak ham ham leu hin a tawp takle tui- josia Tuisuaigiat a aki gawp gual un,mihiam leh siam tu chu van munlopi bukim na khawpi a chun ki mukhawm kim di i hiu.Zia mun itun lo na dinga lamkal a ling leh khau ei chawk buai thei josia thunun in kinepna hing tawh phun chiak mai lo in chung-muvanlai gual in gin nan sang tak in leng tai tiu.zia chun bukimna tawp lo kumtuang mun neitu leh luatu hi ding in, Lalpan hatna ei peta hen. Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *