I NAM CHAWN DAN By: KL Muana Khaute

General Articles General Updates

I NAM CHAWN DAN:

KL Muana Khaute

Ûpâ a sa-chan(Tousa) kuale posal sâmân/sâkâp,Thang ah a hem a hilo le a samat chun ûpâ-sâ Sating, sajang pian tin,a lu le a tut di a hi. Zia dan chu ajui lo chu salam or sial khat a liau sak thei hi. Amabo naupa’n a sep di a bawl chun ankuang a bawl piak thei in,malzawlna a dawt piak sek hi.

Thina jiak a hem,thachialna suangdaw-nâ sâ ki that ah, luai the ni a chun sa zek bang ma a um ngai puai.

THI PUAN TUAM:
Insung papen athi chun chanu te,tûte,pûte leh a ngaina zosia ten puan in a tuam thei ui, a hinla puan lemchan lo ziak in sum leh pai le thigalna’n piak thei a hi.

LUANGMAN:
Vaiphei chawn dan in pawsal athi phat leh aluang man a piak diu a hi.Zia thilpiak chu tûte hat chung chuang deu chu pûte’n ‘LUANGMAN’ chu a la tam deu ui ( sial/ Bawng,/Dakpi/khi/Cheicha leh a chuam chuam ala sek un,apûten atu te mitthi thiakna ankuang leh thamuana thu a dawt piak sek ui.

SÂ-ZEK HAWPDAN TANGPI:
Insa ti mo-sathani chanupi leh chanu neu gan kithat dak khat gel a chan diu a hi. Chun Becha leh zawl te gel in a mat lang khat gel a chan diu a hi.

Gamsa kikap kiman a hi chu Pu te sangawng chang intin,Ûpâ pa Sating,Hausa te sadak, meithal neite sadak chun becha,zawl,chanuten le chanvo a nei chiat ui.

KI IN CHUAN DAN:
In kuan khat a chun unau posal pathum Pali bang hi taleh a suapiu pawsal te zi nei chanei Intum suang nuam a um chun apa/aû kiang Tosa that in tin a ûpâ ago nei sau a phal kham kham tawh malzawlna dawt piak in, In Chuan sak intin,amabo khang a chia dan dungjui in hatni leh phat ni sating a pe jing ding a hi. Zia gual bawk a chu ûpâ’n le a naute chu a etkawl in anaute chate, zi anei phat uh leh a suapi zi Manmala a tuak tawh ki zawi tawn in, a suapi chanute man mala le a nek ding a hi.Ahinla tulai khang thak te hi thil tam tak I ngai zam tau ah, zangkhai nakhat a um ah, amabo kilungsiat na hi tasam deu ta in ka hiai. Abang chu hi taleh pûpâ chawn leh Khan jui te hi lawting na leh kingainatna supungtu a hi ziak in, thatham lo ah, aphalai te jui leu hing pha pen ding in ka gel hi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *