Sunna : Khaikhokam (82) Khua : Gangpimual (Bezerveng) in eila beisan tai

General Updates News

YOUNG VAIPHEI ASSOCIATION
Liangvaite Gualpha
Gangpimual Unit

SUUNNA
22/01/2022
Min : Khaikhokam (82)
Khua : Gangpimual (Bezerveng)
Thini : 22/01/22
Vuini : 22/01/22
Kochuam : MPCS Kochuam

Ahun lou tak ah Pu Khaikhokam in eila beisan na chung ah hin Gangpimual YVA Unit in aki sunpi takzet ah, ka sunpi nau zia i news uh mangcha hin kahung puang uh ahi. Lusun insung mite Pathian in thamuan ta hen.

Thanlai hi dak 9:00 am a pat ding a hi ziak in nungak tangval ten ngaikhawk a pang kim chiat ding in iki hetsak ahi

In mun lam a Thingpi awm ding:
1. Pa Lalkhogin 2. Pa Tanlian 3. Pa Doukholian 4. Pa B. Thianlal

Thanlam a thingpi awm ding: 1. Pa GR Bena 2. Pa K. Thianlal 3. Pa Bela 4. Pa Ginlham

Thanlam thingpi hawm ding : EOC KOCHUAM leh KSP KOCHUAM Nungak te

Inmun lam thingpi hawm ding : MPCS KOCHUAM Nungak te

 

YVA Damsawt hen!

Sd/-
Info. Secretary
YVA GPM Unit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *